Statut Akademickiego Liceum Ogólnokształcacego w Legnicy PDF  | Drukuj |

STATUT
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
Rozdział 2 - Informacje o szkole
Rozdział 3 - Cele  i zadania liceum 
Rozdział 4 - Szkolny system oceniania 
Rozdział 5 - Opieka nad uczniami 
Rozdział 6 - Program wychowawczy i program profilaktyczny 
Rozdział 7 - Organy szkoły 
Rozdział 8 - Organizacja liceum 
Rozdział 9 - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
Rozdział 10 -  Uczniowie liceum  
Rozdział 11 - Finanse szkoły 
Rozdział 12 - Postanowienia końcowe 

S T A T U T

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
utworzonego przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
„WSPÓLNOTA AKADEMICKA”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.),
2) Liceum - należy przez to rozumieć Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,
3) Szkole - należy przez to rozumieć Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,
4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy,
5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Liceum,
6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy,
7) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy,
8) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy,
9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Liceum,
10) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Rozdział 2
Ogólne informacje o szkole

§ 2

Nazwa szkoły: Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

§ 3

Siedziba szkoły: Legnica, ul. Sejmowa 5C.

§ 4

Organ prowadzący Liceum: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota  Akademicka".


§ 5

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§ 6

1. Liceum jest młodzieżową szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 
2
. Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych decyzją Prezydenta Miasta Legnica.

§ 7

1. Liceum ma w swojej strukturze klasy I - III.
2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.
3. Nauka w liceum jest odpłatna.
4. Wysokość odpłatności ustala organ prowadzący szkołę.
5. Opłaty wnoszone są na zasadach określonych w umowie zawartej z rodzicami uczniów.

§ 8

Liceum może mieć nadane imię. Imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.

§ 9

Nazwa liceum używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 10

Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie odrębnymi przepisami.

§ 12

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.

§ 13

Szkoła zapewnia możliwość korzystania z gabinetów i pracowni koniecznych do realizacji podstawy programowej, a także z:
1) biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
2) czytelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Rozdział 3
Cele i zadania liceum

§ 14

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 15

W szczególności Liceum zapewnia warunki do:
1) wielostronnego rozwoju uczniów, przy poszanowaniu ich godności osobistej, światopoglądowej i wyznaniowej; w realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,
2) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa promocji do klasy programowo wyższej, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
3) rozwijania  pasji i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
4) poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
5) poznania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych.
6) przygotowania w celu podjęcia studiów wyższych.

§ 16

Liceum umożliwia:
1) dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
2) realizowanie indywidualnych programów nauczania w sposób określony w odrębnych przepisach,
3) udział w projektach realizowanych przez szkołę i PWSZ im. Witelona w Legnicy a także organ prowadzący szkołę,
4) międzynarodową wymianę młodzieży,
5) stały dostęp do internetu.

§ 17

Liceum kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków liceum i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań i osiągnięć,
3) realizowanie programu wychowawczego,
4) realizowanie programu profilaktycznego,
5) sprawowanie opieki nad uczniami.

§ 18

Program wychowawczy i program profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów.

Rozdział 4
Szkolny system oceniania
 
§ 19

Szkolny system oceniania ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 20

Ocenianie uczniów polega na:
1) opracowaniu przez nauczycieli wymagań edukacyjnych dla nauczanego przedmiotu i poinformowanie o nich uczniów i ich rodziców,
2) systematycznym monitorowaniu postępów ucznia w nauce,
3) formułowaniu sądów o poziomie osiągnięć edukacyjnych,
4) uzyskiwaniu pełnej informacji o zdolnościach ucznia i wsparcia go w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

§ 21

1. W liceum obowiązują następujące stopnie:
a) celujący [ 6 ],
b) bardzo dobry [ 5 ],
c) dobry [ 4 ],
d) dostateczny [ 3 ],
e) dopuszczający [ 2 ],
f) niedostateczny [ 1 ].
2. Stopnie bieżące mogą być stosowane z dodaniem plusów [+] i minusów [-].
3. Stopnie końcoworoczne i końcowosemestralne wpisuje się w pełnym brzmieniu bez stosowania skrótów.

§ 22

Uczeń może otrzymać następujące stopnie szkolne:
1) stopień niedostateczny - oznacza, że uczeń nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności przewidywanych programem nauczania na dany etap kształcenia, co uniemożliwia mu kontynuację przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu,
2) stopień dopuszczający - oznacza, że uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do bardzo przystępnych, prostych i praktycznych, niezbędnych w funkcjonowaniu szkolnym,
3) stopień dostateczny - oznacza, że uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczają do dalszego uczenia się,
4) stopień dobry - oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem dla danego etapu w sposób niepełny, ale wiele z nich ma charakter złożony i samodzielny,
5) stopień bardzo dobry - oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych realizowanym programem nauczania oraz że są one złożone i samodzielne,
6) stopień celujący - oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne przewidziane dla danego etapu nauczania, są twórcze i samodzielne.

§ 23

Podstawą wewnątrzszkolego systemu oceniania są następujące zasady obowiązujące przy ocenianiu ze wszystkich przedmiotów:
1) opracowanie wymagań edukacyjnych uwzględniających program nauczania i specyfikę przedmiotu,
2) określenie wymagań ponadprogramowych będących podstawą do uzyskania przez ucznia oceny celującej,
3) w razie potrzeby opracowanie indywidualnych wymagań uwzględniających możliwości i zainteresowania ucznia,
4) sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez uzyskanie co najmniej pięciu ocen w semestrze, w tym dwie z prac pisemnych, jednej z odpowiedzi ustnej, jednej z pracy domowej, jednej w sposób ustalony przez nauczyciela przedmiotu (z wyjątkiem ocen z wychowania fizycznego).

§ 24

Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

§ 25

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli na początku roku szkolnego i podanych do wiadomości razem z wymaganiami edukacyjnymi.
2. Pisemne prace ucznia i sprawdziany są przechowywane przez rok szkolny.

§ 26

Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

§ 27

Na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach z wychowania fizycznego, wydanego przez lekarza, dyrektor liceum zwalnia ucznia z tych zajęć na czas określony w opinii.

§ 28

Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor liceum zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego i kolejnego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

§ 29

Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego nauczyciele są obowiązani brać pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 30

Klasyfikacja polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i przeprowadzana jest na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.

§ 31

Nauczyciel jest obowiązany poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 32

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia do wiadomości informacji o proponowanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją.

§ 33

1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.2
2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
5. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu tego, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  powyżej, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 34

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

§ 35

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 36

Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 37

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki.

§ 38

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczna z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy

§ 39

Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany w wypadkach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r.

§ 40

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od ocen niedostatecznych.
2. Uczeń, który ukończył szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

§ 41

1. Uczniowi, który wyrazi wolę, szkoła organizuje, a Okręgowa Komisja Edukacyjna przeprowadza egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.
2. Egzamin maturalny  organizowany jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczniowi, który zdał egzamin maturalny, szkoła wydaje świadectwo dojrzałości.

§ 42

Liceum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43

1. Przewiduje się następujące sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach szkolnych ich dzieci:
a) kontakty bezpośrednie: zebrania ogólnoszkolne, klasowe, indywidualne rozmowy, zapowiedziana wizyta w domu ucznia,
b) kontakty pośrednie: rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, adnotacja w zeszycie ucznia,
2. W procesie informowania rodziców o osiągnięciach ich dzieci nauczyciel powinien:
a) dostarczać informacji, gdy rodzic jest przygotowany na ich przyjęcie,
b) najpierw opisać wyniki pracy ucznia, jego zachowanie a następnie swoją reakcję na nie,
c) przekazywać informacje o efektach pracy ucznia, a nie wydawać sąd o uczniu,
d) podawać informacje dotyczące tego co uczeń jest w stanie zmienić,
e) informacja powinna być szybką reakcją na konkretną zmianę.

§ 44

Liceum ocenia zachowanie ucznia.

§ 45

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia
2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
3. dbałość o honor i tradycję szkoły
4. dbałość o piękno mowy ojczystej
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią
7. okazywanie szacunku innym osobom

I. Tryb ustalania oceny z zachowania
1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy - powinna być ona brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2. Samorząd klasowy w porozumienie z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii od uczących w danej klasie.
4. Ustalona ocena podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.
5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.
6. Ocena może być zmieniona na konferencji klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności np.: naruszenia regulaminu uczniowskiego lub zgłoszenia przez uczących dodatkowych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie zachowania.

II. Zasady oceniania zachowania
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczenia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę ucznia z przedmiotów nauczania, promowania do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

III. Oceny według skali:
1. Wzorowe
2. Bardzo dobre
3. Dobre
4. Poprawne
5. Nieodpowiednie
6. Naganne


Kryteria zasadnicze - oparte na prawach i obowiązkach ucznia zawartych w Statusie Szkoły.
1. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych - usprawiedliwianie opuszczonych godzin następuje na najbliższej godzinie wychowawczej.
3. Punktualność w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne - 8 spóźnień nieuzasadnionych wpływa na obniżenie oceny o 1 stopień ( spóźnienie do 5 minut ).
4. Postawa wobec przedmiotu nauczania - uczeń wypełnia polecenia nauczyciela, pracuje na miarę swoich możliwości i itp.
5. Terminowe i rzetelne rozliczanie się ze zobowiązań wobec szkoły i klasy - np. składki klasowe, oddawanie książek do biblioteki, praca na rzecz grupy podczas realizacji projektów itp.
6. Koleżeńskość w stosunku do uczniów oraz szacunek i uprzejmość wobec pracowników szkoły.
7. Kultura osobista, kultura słowa w szkole i poza szkołą - np. : wycieczki, wyjścia do teatru, do kina itp.
8. Dbałość o zdrowie własne i innych - uczeń nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

Kryteria Dodatkowe
1. Praca w samorządzie klasowym, szkolnym lub innej organizacji działającej w szkole i środowisku.
2. Inicjowanie i przygotowanie imprezy czy uroczystości klasowych lub szkolnych.
3. Pomoc w nauce innym uczniom.
4. Rozwijanie własnych zainteresowań - udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych.

Uwagi dodatkowe
1. Przyjmuje się, że dobry jest oceną wyjściową zachowania.
2. Kryteria i zasady ustalania oceny zachowania są jednakowo stosowane we wszystkich kryteriach.

Zestawienie ocen z zachowania w stosunku do ilości godzin nieusprawiedli-wionych:
1. Wzorowe - 0-1
2. Bardzo dobre - 2 - 4
3. Dobre - 5 - 8
4. Poprawne - 9 - 13
5. Nieodpowiednie - 14 - 18
6. Naganne - powyżej 18

Ocena - uzasadnienie oceny
1. Wzorowe - uczeń spełnia wszystkie kryteria zasadnicze i większość dodatkowych.
2. Bardzo dobre - uczeń spełnia wszystkie kryteria zasadnicze i niektóre dodatkowe.
3. Dobre - uczeń spełnia większość kryteriów zasadniczych i niektóre dodatkowe.
4. Poprawne - uczeń spełnia niektóre kryteria zasadnicze.
5. Nieodpowiednie - uczeń narusza niektóre kryteria zasadnicze.
6. Naganne - uczeń narusza w sposób rażący kryteria zasadnicze.

Rozdział 5
Opieka nad uczniami

§ 46

Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy liceum są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w szkole, na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

§ 47

Dyrektor odpowiada za:

1) stworzenie bezpiecznych warunków do zajęć w szkole i poza nią,

2) uświadomienie nauczycielom zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania im.

§ 48

Nauczyciele odpowiadają (w zakresie bezpieczeństwa) za:

1) systematyczne kontrolowanie miejsc gdzie prowadzone są zajęcia,

2) usuwanie zagrożenia samodzielnie lub powiadamianie o nim Dyrektora,

3) zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z regulaminem pracowni w której prowadzą zajęcia,

4) sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym Regulaminem Dyżurów,

5) bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych zgodnie z planem pracy szkoły.

§ 49

W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel obecny w miejscu wypadku natychmiast powiadamia o nim dyrektora liceum.

§ 50

Zasady opieki nad uczniami podczas zajęć pozaszkolnych określają oddzielne przepisy.

§ 51

Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6
Program wychowawczy i program profilaktyczny

§ 52

Celem działań wychowawczych prowadzonych w liceum jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny a w szczególności:

1) pomóc uczniowi:
a) stać się twórczym, odpowiedzialnym i przedsiębiorczym człowiekiem,
b) poznać własne zainteresowania i rozwijać pasje,
c) radzić sobie w trudnych sytuacjach,
d) wybrać dalszy kierunek kształcenia,
e) kształtować określone cechy osobowości,

2) pomóc rodzicowi:
a) być najważniejszym wychowawcą własnego dziecka,
b) zrozumieć problemy dorastania,
c) rozwijać porozumienie z własnym dzieckiem,

3) pomóc nauczycielowi:
a) określać potrzeby i oczekiwania uczniów,
b) stymulować rozwój młodzieży.

§ 53

Program wychowawczy realizowany jest w następujących formach:

1) podczas zajęć przedmiotowych,

2) w realizacji programów ścieżek międzyprzedmiotowych,

3) na zajęciach do dyspozycji wychowawcy klasowego,

4) modułowym kształceniu umiejętności:
a) efektywnego uczenia się,
b) szybkiego czytania ze zrozumieniem,
c) efektywnego zapamiętywania,
d) stosowania zasad savoir-vivre,
e) komunikacji interpersonalnej,
f) korzystania z europejskiej oferty edukacyjnej.

§ 54

W realizacji Programu Wychowawczego, nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami uczniów liceum poprzez:

1) organizowanie spotkań klasowych - informacyjnych,

2) organizowanie spotkań indywidualnych,

3) prowadzenie dla  rodziców  lekcji otwartych,

4) zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne,

5) bezpośrednią pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

§ 55

Szczegółowy program działań wychowawczych uchwala corocznie Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów.

§56

Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z programem wychowawczym szkoły.

§ 57

Głównym celem Programu Profilaktycznego jest:

1) pomóc uczniom radzić sobie z zagrożeniami płynącymi ze współczesnej cywilizacji,

2) pomóc rodzicom w przewidywaniu sytuacji zagrażających bezpiecznemu rozwojowi ich dzieci,

3) pomóc nauczycielom rozpoznawać problemy uczniów.

§ 58

Program Profilaktyki i Program Wychowawczy są odrębnymi aktami prawa wewnątrzszkolnego zatwierdzanymi poprzez Uchwałę Rady Pedagogicznej

§ 59

W realizacji programu profilaktycznego szkoła współpracuje z rodzicami oraz z instytucjami specjalistycznymi wspomagającymi działania szkoły.

Rozdział 7
Organy szkoły

§ 60

Organami Liceum są:

1)         Dyrektor Liceum,

2)         Rada Pedagogiczna,

3)         Samorząd Uczniowski

 

§ 61

1.         Dyrektor Liceum powoływany jest przez organ prowadzący Liceum.

2.         Do obowiązków Dyrektora należy:

1)      opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Liceum,

2)      opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

3)      dobór kadry pedagogicznej,

4)      przyjmowanie uczniów do Liceum oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MENiS,

5)      sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków do harmonijnego ich rozwoju,

6)      tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku, zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

7)      przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej i realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących,

8)      dbałość o majątek Szkoły,

9)      wykonywanie zadań określonych w przepisach szczegółowych.

3.         Dyrektor Liceum ma prawo do:

1)      wydawania poleceń służbowych wszystkim nauczycielom i innym pracownikom Liceum,

2)      zatrudniania i zwalniania pracowników Liceum,

3)      nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem pracy,

4)      decydowania o wewnętrznej organizacji pracy i funkcjonowaniu bieżącym Szkoły,

5)      reprezentowania Liceum na zewnątrz.

4.         Dyrektor Liceum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze:

1)      Wicedyrektor Liceum działa na podstawie zakresu czynności sporządzonego przez Dyrektora Liceum.

2)      przyjęcie zakresu czynności Wicedyrektor potwierdza własnoręcznym podpisem

5.         Dyrektor Liceum odpowiada za:

1)      poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi,

2)      zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa i niniejszego Statutu,

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w Szkole oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

4)      celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działanie Szkoły,

5)      zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – księgi uczniów, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, ksiąg arkuszy ocen, protokołów postępowania kwalifikacyjnego, uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, dzienników psychologa i pedagoga szkolnego,

6)      wydawanie przez Liceum dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

§ 62

1.         Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.         W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.

3.         Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzenie planów pracy Liceum,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.

4.         Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      propozycje Dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

5.         Ponadto do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      przygotowanie projektu zmian do Statutu i przedstawienie ich do uchwalenia Radzie Liceum – jeżeli zostanie powołana,

2)      wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora  dotyczącym powołania Rady Liceum pierwszej kadencji,

6.         Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. Posiedzenia Rady są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

 

§ 63

1.         Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.

2.         Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

3.         Samorząd Uczniowski może:

1)         wystąpić z wnioskiem do dyrektora dotyczącym powołania Rady Liceum pierwszej kadencji,

2)         przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)        prawo do znajomości programu nauczania i stawianych wymagań,

b)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu,

c)        prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

d)        prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu
z dyrektorem Liceum,

e)        prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 

§ 64

Przyjmuje się następujące zasady współdziałania organów Liceum:

1           Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej jeżeli stwierdzi, że są niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Liceum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

2           Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w Regulaminie je pominięto.

3           Dyrektor bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Liceum tj. Radą Pedagogiczną
i Samorządem Uczniowskim. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, uczniem.

 

 

 

4           Dyrektor Liceum dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Liceum, a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

5           Dyrektor Liceum wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Liceum, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Liceum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

6           W sprawach spornych ustala się co następuje:

1)      uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

2)      przewodniczący Samorządu w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

3)      sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

Rozdział 8
Organizacja liceum

§ 65

1.         Liceum ma w swej strukturze klasy I- III.

2.         Cykl kształcenia trwa 3 lata - 6 semestrów.

 

 

 

§ 66

1.         Liczbę godzin przeznaczonych na realizację określonych zajęć edukacyjnych określa szkolny plan nauczania ustalony na cały cykl kształcenia dla danego oddziału.

2.         Dodatkowo dla każdego oddziału przeznacza się 5 godzin tygodniowo na realizację zajęć wymienionych w § 58 (1 godzina) i § 53 (1 godzina) statutu oraz trzeciego – wybranego przez ucznia języka obcego (2 godziny), a także zajęć na basenie (1 godzina tygodniowo).

3.         Szkoła zapewnia godziny na zajęcia pozalekcyjne/koła zainteresowań po rozpoznaniu potrzeb uczniów.

 

 

§ 67

1.       Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział (klasa) złożony z uczniów (do 20), którzy w danym roku szkolnym uczęszczają na zajęcia edukacyjne określone zestawem programów i planem nauczania dla danej klasy.

2.       Oddział może być dzielony na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego.

3.       Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych liczących do 12 uczniów.

4.       Zajęcia wychowania fizycznego, odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

 

 

§ 68

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

 

§ 69

Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy, zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie osiągnięć uczniów. Klasyfikacja przeprowadzana jest pod koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.

 

 

§ 70

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

 

§ 71

Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Liceum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 72

Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§ 73

Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć dodatkowych np. kół zainteresowań, realizacji projektów, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym i organizowane w miarę potrzeb uczniów.

 

§ 74

1.         Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości popularyzowaniu wiedzy o regionie.

2.         Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy Liceum mają prawo korzystać z zasobów biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

 

 

§ 75

Liceum umożliwia uczniom naukę według indywidualnego programu lub toku nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie i według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 76

1.         Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej wychowawcą.

2.         Wychowawca prowadzi swój oddział przez 3 lata w klasach I – III.

3.         Na pisemny umotywowany wniosek uczniów i rodziców złożony do Dyrektora, może on zmienić wychowawcę danej klasy.

 

§ 77

Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 78

Liceum wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a swoim absolwentom świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo dojrzałości.

Rozdział 9
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 79

1.         W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.

2.         Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Liceum na podstawie Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

3.         Zasady zatrudniania i zwalniania pozostałych pracowników reguluje Kodeks pracy.

4.         Zakres zadań pracowników niepedagogicznych określa dyrektor Liceum.

 

 

§ 80

1.         Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2.         Przydział przedmiotów nauczania reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny
i wykaz zadań dodatkowych.

3.         Ponadto, do zadań nauczyciela należy:

1)      właściwe planowanie procesu uczenia się uczniów,

2)      przedstawienie dyrektorowi Liceum do 10 września każdego roku szkolnego planu wynikowego nauczania przydzielonego mu przedmiotu dla danego oddziału,

3)      stosowanie efektywnych metod nauczania,

4)      tworzenie przyjaznego klimatu uczenia się uczniów,

5)      rozpoznanie potrzeb uczniów,

6)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7)      ocenianie osiągnięć uczniów,

8)      informowanie ucznia i jego rodziców o wynikach nauczania,

9)      poddawanie ewaluacji procesu nauczania i uczenia się,

10)prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczanego przedmiotu i prowadzonych zajęć pozalekcyjnych,

11)prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego.

3.         Nauczyciel decyduje o:

1)      stosowanych  metodach, formach organizacyjnych, podręcznikach i środkach dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2)      ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

3)      kształcie oceny zachowania uczniów.

4.        Nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych swoich uczniów.

5.        Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem i organem prowadzącym Liceum za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie, w klasach i zespołach.

6.        Ponadto nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami Liceum, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

1)      tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i przydzielonych mu dyżurów,

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania w czasie wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Liceum przydzielonych mu przez Dyrektora, wynikłe z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

7.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału.

8.        Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub problemowo – zadaniowe.

9.        Pracą każdego utworzonego zespołu, kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora Liceum.

 

 

§ 81

1.         Oddziałem opiekuje się nauczyciel, któremu Dyrektor powierza obowiązki wychowawcy od klasy I do III.

2.         Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, przygotowania ich do życia
w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

2)      pomoc w wytyczaniu atrakcyjnych celów, projektów, na których skupia się aktywność zespołu,

3)      wspomaganie działań zespołowych uczniów,

4)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie,

5)      koordynowanie działań wychowawczych wobec klasy,

6)      koordynowanie działań wychowawczych wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka,

7)      otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

8)      kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wobec uczniów,

9)      czuwanie nad realizacją programu wychowawczego i profilaktycznego,

ustalanie wspólnie z uczniami treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,

10)         przeprowadzanie zebrań klasowych rodziców,

11)         współdziałanie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swych wychowanków,

12)         prowadzenie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków,

13)         systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych, zachowaniu się uczniów, wynikach w zakresie kształcenia i wychowania,

14)   współdecydowanie z samorządem klasy i rodzicami uczniów o zamierzeniach wychowawczych na rok lub dłuższe okresy,

15)   ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków.

4.         Wychowawca odpowiada za:

1)         poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,

2)         prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,

3)         realizację zamierzeń wychowawczych w swojej klasie.

Rozdział 10
Uczniowie liceum

Uczniowie Liceum

 

 

§ 82

 

1.         Do klasy I Liceum przyjmuje się uczniów na podstawie podania o przyjęcie do szkoły, świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

2.         Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydatów i motywacji ubiegania się
o przyjęcie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

3.         W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, którzy pozytywnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną o przyjęciu decyduje kolejność wpływu podań.

4.         Wysokość wpisowego ustala organ prowadzący Szkołę.

5.         Osobom, które nie zostały przyjęte do Szkoły wpisowe nie jest zwracane.

 

 

 

§ 83

Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie :

1)             świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,

2)             odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń wyszedł.

 

§ 84

1.         Uczeń ma prawo do:

a)         pięciodniowego tygodnia nauki,

b)         rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

c)         przerw międzylekcyjnych,

d)         opieki wychowawczej,

e)         warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy i poszanowania godności,

f)          życzliwego, podmiotowego traktowania,

g)         swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

h)         rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

i)           pomoc ze strony nauczycieli i kolegów w rozwiązywaniu problemów własnych,

j)           korzystania z biblioteki i czytelni,

k)         sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

l)           ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

m)       korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych,

n)         noszenia dowolnego stroju nie wzbudzającego złych reakcji otoczenia,

o)         wyboru trzeciego języka obcego spośród zaproponowanych w danym roku szkolnym,

p)         rozwijania swoich zainteresowań,

q)         udziału w wykładach PWSZ im. Witelona w Legnicy,

r)          reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

s)         organizowania imprez rozrywkowych i innych, na terenie Liceum za zgodą Dyrektora,

t)          wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową.

 

2.         Uczeń obowiązany jest do:

a)           systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz w życiu Szkoły, przygotowywania się do nich i właściwego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych,

b)           przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum,

c)           okazywania szacunku ludziom starszym, nauczycielom i innym pracownikom Liceum,

d)           szanowania godności osobistej drugiego człowieka, dotrzymywania tajemnicy powierzonej w zaufaniu,

e)           naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

f)            dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów,

g)           wystrzegania się szkodliwych nałogów,

h)           podporządkowania się zaleceniom i regulaminom,

i)             troski o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą oraz noszenia akceptowanego przez grono pedagogicznego oraz Radę Rodziców stroju,

j)             dbałości o czystość i porządek na terenie Liceum,

k)           troski o mienie Szkoły,

l)              pisemnego usprawiedliwiania opuszczonych godzin  na najbliższej godzinie wychowawczej,

m)          nie używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych nie związanych z realizacją procesu dydaktycznego w trakcie zajęć edukacyjnych.

 

§ 85

1.         Na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, rady rodziców, rady pedagogicznej, uczeń może być nagrodzony.

2.         Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

a)         pochwała wychowawcy klasy,

b)         pochwała opiekuna organizacji uczniowskich,

c)         pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

d)         dyplom,

e)         nagrody finansowe/rzeczowe – zgodnie z odrębnym regulaminem.

3.         Uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu przyznaje się świadectwa
z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.         Na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej uczeń może zostać ukarany.

5.         Ustala się następujące rodzaje kar:

a)         upomnienie wychowawcy klasy,

b)         upomnienie Dyrektora,

c)         pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

d)         rozmowa dyscyplinująca w obecności Dyrektora, rodziców i wychowawcy,

6.         Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do dyrektora Liceum w terminie trzech dni.

7.         O zastosowaniu kary wobec ucznia powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

8.         Przy stosowaniu wobec ucznia kar zachowuje się kolejność określoną w ust. 5.

 

 

§ 86

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:

1)        wielokrotnego naruszania zasad określonych w § 85 ust.2 Statutu, jeżeli zastosowane kary wymienione w § 85 ust.5 zostały wyczerpane i nie przyniosły rezultatu,

2)        rażące wykroczenia o charakterze chuligańskim – agresywne i wulgarne zachowania naruszające godność osobistą i nietykalność innych osób,

3)        przebywanie na terenie Szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających bądź rozprowadzanie ich,

4)        wykroczenia udowodnione przed sądem,

5)        kradzieże mienia,

6)        dewastacja mienia lub jego świadome niszczenie,

7)        opuszczenia w ciągu roku szkolnego 60 godzin zajęć bez usprawiedliwienia,

8)        nie wpłacenia czesnego za naukę przez kolejne dwa miesiące.

 

 

§ 87

Dyrektor Szkoły skreśla ucznia z listy w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podjętej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 88

1.         Za naruszenie zasad określonych w § 85 u.2 Statutu, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, na podstawie której Dyrektor skreśli z listy uczniów bez zastosowania stopniowania kar,
o których mowa w § 85 ust. 5.

2.         Od decyzji dyrektora Liceum przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty we Wrocławiu poprzez

dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni.

Fundusze szkoły

§ 89

Fundusze Liceum tworzone są z:

1)        wpisowego uczniów rozpoczynających naukę w Liceum,

2)        czesnego pobieranego każdego miesiąca,

3)        dobrowolnych wpłat rodziców,

4)        darowizn sponsorów,

5)        subwencji oświatowej.

 

 

§ 90

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

§ 91

Liceum używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 92

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 93

1.        Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący na wniosek 2 spośród wymienionych w § 60 organów Szkoły, po jego pozytywnym zaopiniowaniu w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną

2.        Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

3.        O wszelkich zmianach w statucie powiadamiane jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Prezydent Miasta Legnica.

 

 

§ 94

Dyrektor zapewnia zapoznanie się ze Statutem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wszystkim zainteresowanym.

 

 

§ 95

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej z dniem rozpoczęcia działalności tj. 01.09.2005 r.

 

 
© 2021 Wspólnota Akademicka