Sprawozdanie Stowarzyszenia 2019 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

za rok 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r., w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców,  numer KRS: 0000002388, REGON:390922941, NIP: 6912168815, adres: ul. Sejmowa 5A, 59-220, Legnica.

Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021) w roku 2019 pracował w następującym składzie:

1.     Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.     Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.     Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.     Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,

5.     Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.     Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Pan Jan Wojtaś złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu w maju 2019 r.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działała w składzie:

1.     Józef Wąsik,

2.     Andrzej Pielich,

3.     Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 20 Członków Zwyczajnych oraz 2 Członków Wspierających.

W strukturze Stowarzyszenia w 2019 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

2. Technikum Akademickie.

3. Wydawnictwo Akademickie.

4. Biuro Zarządu.

W roku 2019 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 55 osób (w tym 34 nauczycieli w ALO i TA), 31 osób na dłuższe umowy zlecenia, ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2019 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegającą na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 4. Działalność edukacyjną.
 5. Działalność handlową.
 6. Działalność usługową.

Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w realizacji celów  statutowych określonych w  ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

W roku 2019 z tytułów umów najmu, dzierżawy lub współpracy Uczelnia obciążyła Stowarzyszenie  kwotą brutto 75 356,71 zł.

2. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało w 2019 r. 12 numerów biuletynu PWSZ im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”, broszurę „Muzyczne Impresje. Koncerty w PWSZ im. Witelona w Legnicy”, faksymile dzieł Witelona: Witelo, Peri Optikēs, id est de natura, ratione, & proiectione radiorum visus, luminum, colorum atq[ue] formarum, quam vulgo Perspectivam vocant, Libri X Norimbergae, Johann Petreius, 1535. 2° - sygn. 437052, oraz Fleischer, Johann, De iridibus doctrina Aristotelis et Vitellionis, Wittenberg 1571  Sygn. 458678 a także we współpracy ze Starostwem w Legnicy II część książki „Pamiętnik pokoleń cd.”

3.   Kształtowanie postaw nacechowanych szacunkiem dla odmienności, poczuciem wolności  współodpowiedzialnością za wspólnoty, do których się przynależy.

Stowarzyszenie w 2019 r. było współorganizatorem dwóch konferencji:

1)   drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Prawo-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku: zagrożenia, nadzieje, wyzwania”, która odbyła się 28-29 października 2019 r. w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. W konferencji, reprezentując Uczelnię i Stowarzyszenie, wzięli udział członkowie Stowarzyszenia, p. Beata Skwarek,  p. Katarzyna Sępowicz-Buczko i p. Jerzy Buczko;

2)   konferencji pn. „Wolontariat – droga do rozbudzenia potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw”, która odbyła się na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy 5 grudnia 2019 r.

4. Edukację i poradnictwo z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, prawa konsumenckiego, pomocy społecznej, dobroczynności, kultury, nauki, kultury fizycznej, sportu i turystki; w tym także organizację imprez  o takim charakterze i przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia.

W grudniu 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowało dwa szkolenia dla studentów i pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy. 9. grudnia odbyło się szkolenie pn. „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”, podczas którego starostowie grup oraz inni studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy uczestniczyli w warsztatach pt. „Studenci z niepełnosprawnością w przyjaznym środowisku akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”. W szkoleniu wzięło udział 21 osób.  Natomiast 16. grudnia odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla pracowników Uczelni, w którym wzięło udział 15 osób.

Ponadto we współpracy z pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym i letnim przeprowadzony został kurs języka migowego na poziomie A1 dla piętnastu studentów. Kurs zakończył się egzaminem z udziałem osoby głuchej.

5. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

W roku 2019, w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ALO, wypłacono stypendia dla uczniów ALO na łączną 990,00  zł

6. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2019 r. realizowało umowę z PWSZ im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazało się 8 publikacji, poza serią wydawniczą ukazały się 3 publikacje dziełowe. Sprzedaż książek własnych i serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy odbywa się w punkcie ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

7. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

Stowarzyszenie w roku 2019 przygotowało kilka wniosków o dofinansowanie działalności:

lp.

tytuł projektu/cel

instytucja, do której złożono wniosek

data złożenia wniosku

wnioskowana kwota

dofinansowania

całkowita wartość zadania

ocena

umowa o dofinansowanie

termin realizacji projektu


1.

"Pomagamy rodakom z Ukrainy III – z pamięcią o poległych Kresowiakach”

Fundacja KGHM Polska Miedź SA

25.02.2019 r.

18 700 zł

30 840 zł

negatywna - wniosek odrzucony

-

V/VI 2019 r. – VIII 2019 r.


2.

„Współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w „małych i dużych ojczyznach”

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Program RITA - Przemiany w regionie

15.03.2019 r.

57 120 zł

79 850 zł

negatywna - wniosek odrzucony

-

4.06.2019 r. – 30.10.2019 r.


3.

„Wsparcie polsko-ukraińskiej współpracy w rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli i studentów w dziedzinie arteterapii”

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Program RITA - Przemiany w regionie

15.03.2019 r.

43 366 zł

60 586 zł

negatywna - wniosek odrzucony

-

17.06.2019 – 30.04.2020 r.


4.

„I Sportowy Turniej Partnerstwa i Przyjaźni”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

18.03.2019 r.

34 145,90 zł


negatywna - wniosek odrzucony

-

9.06.-31.10.

2019 r.


5.

"Pomagamy rodakom z Ukrainy III – z pamięcią o poległych Kresowiakach”

Fundacja PZU

24.05.2019 r.

7 000 zł

29 220 zł

nierozpatrzony

-

30.06-11.08.

2019 r.


18.06.2019 r.

18 440 zł

25 960 zł

pozytywna

Nr 595/PZ/2019 z 4.07.2019 r.

1.07.-27.10.

2019 r.


6.

Grant wyjazdowy  na wyjazd z Legnicy do Drohobycza

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Program RITA - Przemiany w regionie

2.09.2019 r.

3 144 zł

3 144 zł

nierozpatrzony

-

27-30.10.

2019 r.


7.

"Pomagamy rodakom z Ukrainy IV”

Senat RP

22.11.2019 r.

47 650 zł

91 800 zł

nierozpatrzony

-

26.03.-30.11.

2020 r.


8. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:

 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb PWSZ w Legnicy w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z PWSZ oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie ośrodka kursów i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach PWSZ, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktu ksero.

Ponadto Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” realizowało w 2019 roku usługi doradcze dla firm:

CREDO Jarosław Kochaniewski z siedzibą w Bogusławicach, MAWO SPRZEDAŻ sp. z o. o. z siedzibą w Raszówce oraz Fundacja Skrzydła z siedzibą w Bogusławicach finansowane w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Zakres usługi doradczej dla poszczególnych firm obejmował głównie:

a)     kompleksową analizę i badanie rynku w celu określenia m.in. wielkości, struktury oraz potrzeb grupy docelowej, utworzenie raportu, będącego podstawą do ustalenia strategii marketingowej;

b)     stworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych, w tym promocja, public relations i branding;

c)     wdrażanie strategii aktywnej obsługi klientów - projektowanie i wdrożenie zbioru standardów praktyk obsługi Klienta, które sprzyjają budowaniu zaangażowania pracowników, mających przełożenie na długofalowe cele organizacji;

d)     pozycjonowanie produktu - projektowanie działań zmierzające do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji;

e)     doradztwo w zakresie projektowania modeli struktury organizacyjnej - analiza zmierzająca do sformułowania koncepcyjnego modelu działania firmy i zarządzania na podstawie wcześniejszych ustaleń wynikających z badania rynku oraz do wdrożenia tego modelu do praktyki zarządzania strategicznego firmy. Nowoczesna struktura organizacyjna umożliwia strategiczne zarządzanie i poprawienie relacji zachodzących między elementami składowymi organizacji;

f)      doradztwo w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie wraz z utworzeniem konspektu narzędzia umożliwiającego zarządzanie posiadaną bazą danych oraz opracowanie założeń funkcjonalności CRM w przedsiębiorstwie, pozyskiwania danych z portalu internetowego.

Efektem usługi doradczej było powstanie:

a)     analizy rynku docelowego firmy,

b)     strategii aktywnej obsługi klienta,

c)     strategii pozycjonowania produktu,

d)     modelu struktury organizacyjnej,

e)     strategii marketingowej,

f)      konspektu narzędzia umożliwiającego zarządzanie posiadaną bazą danych oraz opracowanie założeń funkcjonalności CRM,

g)     raportu z audytu marketingowego,

h)     opracowanie standaryzacji procesów sprzedaży usług,

i)      systemu wynagradzania pracowników,

j)      raportu zawierającego diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników firmy oraz kadry zarządzającej.

 

Ad.2. Działalność pożytku publicznego.

Wolontariat.

W 2019 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienia o współpracy z ośmioma wolontariuszami, którzy podjęli się prac wolontarystycznych w ramach realizacji przez Stowarzyszenie projektu pn. „Pomagamy rodakom z Ukrainy III – z pamięcią o poległych Kresowiakach”. Wolontariusze wyjechali do Snitkowa na Ukrainie gdzie w czasie dwutygodniowego pobytu kontynuowali prace remontowe i porządkowe na polskim cmentarzu w Snitkowie oraz podjęli nowe zadania w Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze” w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, m. in. wykonywali prace archiwizacyjne obejmujące poloniki w muzeum Iwana Franka w Nagujewiczach. Wolontariusze spotkali się też z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami polskiego pochodzenia  w Snitkowie, Drohobyczu i Nagujewiczach – m. in. przeprowadzili  treningi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rozdali też dary zebrane w Polsce (artykuły szkolne, książki, słodycze).

Koszty działalności wolontariatu wyniosły 21 787,26 zł.

Ad. 3. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 2019 wydało 8 publikacji w serii wydawniczej PWSZ w Legnicy:

 1. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD, pod redakcją naukową Małgorzaty Buchli,
 2. Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym, wyd. II, Marek Syrycki,
 3. Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania, pod redakcją naukową Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko,
 4. Zastosowanie kliniczne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, Grzegorz Konieczny, Sebastian Klich,
 5. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 30,
 6. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 31,
 7. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 32.
 8. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 33.

 

Ad. 4. Działalność edukacyjna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą nr 6/XXII/2018 powołało Technikum Akademickie kształcące w kierunkach: technik automatyk, technik energetyk i technik informatyk. Technikum Akademickie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty zostało zarejestrowane w rejestrze szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez UM Legnica jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum Akademickie rozpoczęło działalność we wrześniu 2019 – naukę w dwóch  klasach rozpoczęłó 15 uczniów w zawodzie technik automatyk oraz 40 uczniów w zawodzie technik informatyk. Szkoła wpisała się już na edukacyjną mapę Legnicy i jest rozpoznawalna wśród jej mieszkańców. Od początku roku szkolnego 2019/2020 uczniowie Technikum Akademickiego uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych miasta Legnicy, np. FLOP (Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych), uroczystościach szkolnych takich jak immatrykulacja klas pierwszych oraz promcja szkoły podczas Legnickich Prezentacji Edukacyjnych
w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Podczas specjalistycznego pokazu uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami odnośnie termografii. Chętnie włączali się w akcje charytatywne (karma dla zwierząt z legnickiego schroniska). Uczniowie brali udział w inicjatywach Ministerstwa Edukacji Narodowej, za co szkoła otrzymała dyplomy: „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu” oraz „Razem na Święta”. Współpraca z Legnicką Specjalna Strefą Ekonomiczną odnośnie kształcenia klas patronackich uwieńczona została w pierwszym semestrze zakupem szafek uczniowskich dla uczniów Technikum Akademickiego w Legnicy w ramach patronatu LSSE S.A.

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało powołane uchwałą nr 11/V/2004 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” z dnia 17.06.2004 r. Działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Wg stanu na 28 kwietnia 2019 r. w ALO uczyło się 38  osób (w tym 16 maturzystów), natomiast we wrześniu 2019 r. naukę rozpoczęło  68 osób (w tym 8 osób w klasie maturalnej). Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku PWSZ przy ul. Sejmowej 5 C. W okresie objętym sprawozdaniem, ALO organizowało szereg imprez i uroczystości, stanowiących uzupełnienie wysokiego poziomu edukacyjnego. W maju 2019 do matury przystąpiło 16 abiturientów. Jako jedni z nielicznych w mieście wszyscy maturzyści zdali egzamin maturalny. Wysokie wyniki egzaminu poskutkowały tytułem Brązowa Szkoła 2020 w rankingu Perspektyw – ALO zajęło 3 miejsce w mieście. Warto zaznaczyć, że w obu wyżej notowanych szkołach nie wszyscy absolwenci zdali egzaminy maturalne. Po raz drugi w historii szkoły, na zakończenie nauki, został wręczony laur Witelon – nagroda dla najlepszego absolwenta, który dodatkowo angażował się z sukcesami w ruch olimpijski (np. finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego). Poza edukacją realizowaną w szkole, uczniowie brali udział w licznych formach edukacyjnych, realizowanych poza szkołą np.: obóz naukowy w Muchowie czy też zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, zajęciach muzealnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, zajęciach terenowych w Krzeszowie i Jaworze (program „Oblicza śląskiego baroku”), czy też w Karkonoskim Parku Narodowym (przy okazji wycieczki edukacyjnej „Poznajmy się w Karkonoszach”). Młodzież Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką nauczycieli Pani Małgorzaty Góry i Pana Jacka Spuły, wzięła udział w wyjątkowej uroczystości – odsłonięciu pomnika ofiar obozu AL Graeben i więźniów Gross Rosen w strzegomskiej dzielnicy Graby. Podniosły akt i późniejsze spotkanie z przedstawicielkami ocalonych więźniarek były wspaniałą lekcją historii i etyki. Młodzież ALO godnie reprezentowała młode pokolenie Polaków, dostrzegających wagę pamiętania o przeszłości w celu planowania lepszej przyszłości. Ponadto w szkole zorganizowane zostały: uroczysta immatrykulacja uczniów klas I, wybory Samorządu Uczniowskiego, Halloween, Karnawał, spotkanie z prawnikiem z okazji Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce. ALO brało po raz kolejny czynny udział w festiwalu legnickich organizacji pozarządowych Flop Show. Wspólnie z kolegami z TA ALO organizowało obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Młodzież ALO przygotowała i przedstawiła przedstawienie jasełkowe dla społeczności akademickiej PWSZ im. Witelona w Legnicy. Młodzież wraz z opiekunami przygotowała prezentację Szkoły na XI Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych. Młodzież brała też udział w akcji Amnesty Internatoinal – Maratonie Pisania Listów oraz akcjach charytatywnych, np. akcja na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz kiermasz świąteczny na rzecz zakupu szafek dla uczniów.

 

Ponadto w roku 2019 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy prowadziło dla studentów PWSZ im. Witelona oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w zajęciach uczestniczyło 13 studentów PWSZ, 2 wykładowców i 8 uczniów ALO. Natomiast od października 2019 r. języka japońskiego uczyło się 32 studentów, 2 wykładowców i 6 uczniów ALO. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez nauczyciela z Japonii, w grupach 1 - 7 osobowych, od poniedziałku do piątku.

 

Ad. 5. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadzi sprzedaż artykułów biurowych w punkcie ksero w bud. C  oraz zajmuje się dystrybucją publikacji własnych i wydawanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez sprzedaż książek w punkcie ksero w bud. C oraz stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl.

 

 Ad. 6. Działalność usługowa

Stowarzyszenie w budynku C PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy prowadzi punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2019 obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy, prowadziło uczelniany parking oraz usługi doradcze dla firm.


Ogółem wynik finansowy za rok 2019:

- przychód                   2 314 714,12 zł

- koszty                       2 377 214,24  ł

- strata brutto                  62 500,12 zł

- pod. dochod.                         4,00 zł

- strata netto                    62 504,12

Strata  powstała głównie na skutek ujemnego wyniku w działalności edukacyjnej (ALO i TA). Zarząd proponuje pokryć stratę z zysków przyszłych lat.

                                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia          

1.        Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak – …………………………………………

2.        Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka – ………………………………...

3.        Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko – ………..………………

4.        Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko – ……………….………………

5.        Członek Zarządu Piotr Zanto –……………….……………………………

                                                          


 
© 2021 Wspólnota Akademicka