Sprawozdanie Stowarzyszenia 2016 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

za rok 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r. Zarząd Stowarzyszenia trzeciej  kadencji (2011-2016) działał do czerwca 2016 w następującym składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Krzysztof Safin – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 14.06.2016 r. wybrało Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021)

w składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działała w składzie:

1.       Danuta Bombik (do 31.10.2016 r.),

2.       Andrzej Pielich,

3.       Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 20 Członków Zwyczajnych oraz 3 Członków Wspierających.

W strukturze Stowarzyszenia w 2016 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

2. Wydawnictwo Akademickie.

3. Księgarnia Akademicka (do lipca 2016 r.).

4. Akademicki Ośrodek Kursów.

5. Biuro Zarządu.

W roku 2016 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 13 osób, 41 osób na dłuższe umowy zlecenia (w tym 25 nauczycieli w ALO), ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2016 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegającą na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 4. Działalność edukacyjną.
 5. Działalność handlową.
 6. Działalność usługową.

Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w realizacji celów  statutowych określonych w  ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

2. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało w 2016 r. 12 numerów biuletynu PWSZ im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”, poprawione i uzupełnione II wydanie albumu „Zamki, dwory i pałace w Sudetach” oraz we współpracy ze Starostwem Legnickim publikację „Pamiętnik pokoleń”.

3. Edukację i poradnictwo z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, prawa konsumenckiego, pomocy społecznej, dobroczynności, kultury, nauki, kultury fizycznej, sportu i turystki; w tym także organizację imprez  o takim charakterze i przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia.

Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji naukowej na temat Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu. Konferencja odbyła się w październiku 2016 r.

3. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

W roku 2016, w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego, od stycznia do czerwca 2016 stypendium otrzymywało 11 uczniów natomiast od września do grudnia 5 uczniów (stypendia w wysokości od 50 do 190 zł miesięcznie).  

4. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2016 r. realizowało umowę z PWSZ im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazało się 9 publikacji, poza serią wydawniczą ukazały się 3 publikacje dziełowe. Do lipca 2016 r. Stowarzyszenie prowadziło Księgarnię Akademicką, od lipca sprzedaż książek serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy odbywa się w  punkcie ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

5. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

Stowarzyszenie w roku 2016 przygotowało kilka wniosków o dofinansowanie działalności:

1. Wniosek do Fundacji KGHM Polska Miedź o dofinansowanie II wydania albumu „Zamki, dwory i pałace w Sudetach” – wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

2. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego i Fundacji PZU na napisanie, wydanie i bezpłatne dostarczenie do szkół, bibliotek, kół młodzieżowych, domów kultury i innych publicznych, często uczęszczanych miejsc książki „Nie bój się pomagać”, będącej zbiorem przeprowadzonych przez p. Magdalenę Trubowicz wywiadów z przedstawicielami trzynastu wybranych organizacji działających społecznie na rzecz chorych, ubogich, a także na rzecz zwierząt na terenie miast Legnica, Jawor, Złotoryja i powiatów tych miast. W obu tych instytucjach wnioski zostały odrzucone.

3. Wniosek do Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie konferencji naukowej na temat Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu oraz kursu dokształcającego Arteterapia dla wszystkich i dla każdego. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

4. Wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sfinansowanie projektu pn.: „Aktywny senior to szczęśliwy senior” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017. Wniosek czeka na rozpatrzenie.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące kontynuowało w roku 2016 współpracę z Markgrafen Gymnasium Durlach w Karlsruhe. W dniach 04-08.06.2016 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przebywała 12-osobowa grupa uczniów z Karlsruhe, która wspólnie z uczniami i opiekunami z ALO realizowała partnerski program pt.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego wspólnym celem młodych Europejczyków”. Głównym celem tego programu, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, było pobudzenie świadomości uczniów odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo kulturowe w Europie – ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. W konsekwencji prac nad projektem młodzież miała zwrócić uwagę na zagrożenia dla wspólnego dziedzictwa oraz wypracować możliwe dla młodych ludzi modele jego ochrony i pielęgnacji. W ramach projektu młodzi ludzie odbyli wycieczki tematyczne po zabytkach Legnicy i Wrocławia oraz spotkali się w Pałacu Łomnica z Elisabeth von Küster – właścicielką pałacu, która wraz z mężem i grupą zaangażowanych osób ocaliła to miejsce od zagłady. W trakcie tej wyprawy młodzież poznała przykłady pozytywnych skutków dla ochrony dziedzictwa międzynarodowej współpracy oraz zwiedziła Kościół Pokoju w Jaworze objęty ochroną UNESCO. Owocem prac nad projektem ma być dwujęzyczna publikacja dotycząca tej problematyki. Młodzież z Niemiec mieszkała u rodzin uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, co dodatkowo przekładało się na zacieśnianie wzajemnych kontaktów i niwelowanie uprzedzeń.

6. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:

 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb PWSZ w Legnicy w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z PWSZ oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie ośrodka kursów i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach PWSZ, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktów ksero.

 

 

 

Ad.2. Działalność pożytku publicznego.

Wolontariat.

W 2016 r. pracę podjęła jedna wolontariuszka świadcząc pomoc na rzecz Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.


 

Ad. 3. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 2016 wydało 9 publikacji w serii wydawniczej PWSZ w Legnicy:

 1. Interdyscyplinarny wymiar zdrowia, pod redakcją Joanny Żółtańskiej i Małgorzaty Bujnowskiej,
 2. Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia, Marek Kazimierowicz,
 3. Polskie dzieci w systemach adopcyjnych rodzin zagranicznych, Beata Skwarek,
 4. Poradnik dla autorów prac dyplomowych, Stanisław Urban, Wiesław Ładoński,
 5. Zbiór zadań z metod probabilistycznych i statystyki dla inżynierów, Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska,
 6. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 18,
 7. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 19,
 8. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 20,
 9. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 21.

Poza serią wydawniczą PWSZ został wydany album absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy 2016, publikacja „Pamiętnik pokoleń” oraz II wydanie albumu „Zamki, dwory i pałace w Sudetach”. Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało 12 numerów periodyku „Kwadrans Akademicki. Biuletyn Informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy”.


 

Ad. 4. Działalność edukacyjna

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało powołane uchwałą nr 11/V/2004 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” z dnia 17.06.2004 r. Działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Wg stanu na 26 kwietnia 2016 r. w ALO uczyło się 44 osoby (w tym 16 maturzystów), natomiast we wrześniu 2016 r. naukę rozpoczęło 50 osób (w tym 15 osób w klasie maturalnej).

Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku PWSZ przy ul. Sejmowej 5 C.

W ramach funkcjonowania Liceum uczniowie i nauczyciele podjęli wiele działań ponadstandadardowych, rozbudzających aktywność społeczną i obywatelską młodzieży. Uczniowie ALO wzięli udział w 23 edycji akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem: „Podaj dalej … drugie życie odpadów”. Z tej okazji 20 września w ALO odbył się wykład o tematyce ekologicznej poświęcony problemowi wytwarzanych odpadów oraz możliwości ich powtórnego zagospodarowania. Po raz kolejny grupa uczniów z ALO wraz z opiekunem brała udział w projekcie: Dolnośląski Festiwal Nauki. Uczniowie odbyli wyprawę kajakową po Odrze we Wrocławiu. Młodzież ALO brała też czynny udział w wykładach organizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. W Europejskim Dniu Języków Obcych we wrześniu 2016 r. klasa I ALO zorganizowała zajęcia otwarte, w trakcie których zamienione zostały tradycyjne formy edukacji językowej w naukę opartą na zabawie. W październiku 2016 r. młodzież ALO gościła Radosławę Janowską-Lascar – finalistkę nagrody literackiej Angelusa, tłumaczkę literatury polskiej na język rumuński (m.in. Mrożka, Krall, Herberta) oraz literatury rumuńskiej na język polski. 18.10.2016 ALO reprezentowało Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” na Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych  Flop Show. Tradycyjnie w grudniu 2016 r. uczniowie ALO przygotowali świąteczne stroiki, wypieki i kartki, które następnie zaprezentowali społeczności PWSZ im. Witelona w Legnicy. Uczniowie ALO w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 brali udział w: Olimpiadzie Języka Francuskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Teologicznej. Czworo uczniów ALO zakwalifikowało się do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Ponadto w roku 2016 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej zorganizowało szkolenie dla samorządu studenckiego „Funkcjonowanie z niepełnosprawnością na wyższej uczelni” oraz we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy  prowadziło dla studentów PWSZ im. Witelona oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w zajęciach uczestniczyło 6 studentów PWSZ i 4 uczniów ALO. Natomiast od października 2016 r. języka japońskiego uczyło się 30 studentów i 6 uczniów ALO. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez nauczyciela z Japonii, w grupach 1-7 osobowych, od poniedziałku do piątku.

Kadra dydaktyczna ośrodka kursów w Stowarzyszeniu „Wspólnota Akademicka” to pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

 

Ad. 5. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadzi sprzedaż artykułów biurowych w punkcie ksero w bud. C oraz do lipca 2016 r. prowadziło Księgarnię Akademicką. Od lipca 2016 r. Stowarzyszenie zajmuje się dystrybucją publikacji wydawanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez sprzedaż książek w punkcie ksero w bud. C oraz stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl.

 

 Ad. 6. Działalność usługowa

W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, Stowarzyszenie było administratorem sieci LASK – Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej – przyłączonej do sieci WASK, a obejmującej PWSZ im. Witelona w Legnicy i oddział Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Stowarzyszenie w budynku C PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy prowadzi punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2016 obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany parking.

 

Ogółem wynik finansowy za rok 2016:

- przychód                                                                                         1 906 987,03 zł

- koszty                                                                                              1 824 843,62 zł

- zysk  brutto                                                                                            82 143,41zł  

- podatek dochodowy                                                                                   383,00 zł

- Zysk netto                                                                                                    81 760,41 zł     

Zarząd proponuje przeznaczenie zysku na fundusz statutowy Stowarzyszenia.

Legnica, 16.05.2017 r.                                                             Zarząd Stowarzyszenia

                                                                           1. Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak

                                                                           2.  Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka

                                                                           3. Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko

                                                                           4.  Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko

                                                                           5.  Członek Zarządu Jan Wojtaś

                                                                           6. Członek Zarządu Piotr Zanto

 
 
© 2019 Wspólnota Akademicka