Sprawozdanie Stowarzyszenia 2015 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

za rok 2015

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r. W roku 2015 Zarząd Stowarzyszenia trzeciej kadencji pracował w następującym składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Krzysztof Safin – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działała w składzie:

1.       Danuta Bombik,

2.       Andrzej Pielich,

3.       Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 21 Członków Zwyczajnych oraz 3 Członów Wspierających.

W strukturze Stowarzyszenia w 2015 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

2. Wydawnictwo Akademickie.

3. Księgarnia Akademicka.

4. Akademicki Ośrodek Kursów.

5. Biuro Zarządu.

W roku 2015 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 14 osób, 41 osób na dłuższe umowy zlecenia (w tym 24 nauczycieli w ALO), ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2015 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegająca na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 4. Działalność edukacyjną.
 5. Działalność handlową.
 6. Działalność usługową, w tym działalność naukowo-techniczną i badawczą.

Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.         

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w realizacji celów  statutowych określonych w  ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

2. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało w 2015 r. 12 numerów biuletynu PWSZ im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki” oraz publikację „Muzyczne spotkania. Koncerty w PWSZ im. Witelona w Legnicy” z płytą „Jazz w PWSZ”. Ponadto Stowarzyszenie wydało książkę „10 lat Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Historia warta opowiedzenia ...”.

3. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

W roku 2015, w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego, od stycznia do czerwca 2015 stypendium otrzymywało 4 uczniów natomiast od września do grudnia 7 uczniów (stypendia w wysokości od 50 do 190 zł).

4. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2015 r. realizowało umowę z PWSZ im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazało się 15 publikacji, poza serią wydawniczą ukazały się 2 publikacje dziełowe. W czerwcu 2015 roku podjęte zostały prace związane z II wydaniem książki „Zamki, dwory i pałace w Sudetach”. Tak jak w latach poprzednich, również w 2015 r. Stowarzyszenie prowadziło Księgarnię Akademicką.

5. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

W roku 2015 kontynuowano współpracę z Markgrafen Gymnasium Durlach w Karlsruhe. W czerwcu 2015 roku grupa 9 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami przebywała w Karlsruhe, gdzie w ciągu 5 dni realizowany był wspólny program na temat: „Rola sztuki w społeczeństwie. Życie codzienne na przestrzeni wieków”. Uczniowie zwiedzali m.in. stare miasto Durlach, dwa muzea: porcelany i wystroju wnętrz, klasztor katolickiego zakonu monastycznego Maulbronn (wpisany jest na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO).

6. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:

 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb PWSZ w Legnicy w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z PWSZ oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie ośrodka kursów i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach PWSZ, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktów ksero.

 

Ad.2. Działalność pożytku publicznego.

Wolontariat.

Do wolontariatu prowadzonego przez Stowarzyszenie  w ramach „Programu wolontariatu” w 2015 r. zapisało się 11 studentów. Wszyscy studenci podpisali ze Stowarzyszeniem umowy w sprawie udziału w Programie wolontariatu, na podstawie których Stowarzyszenie zobowiązało się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia przygotowującego do wykonywania świadczeń w charakterze wolontariusza oraz przedstawienia przeszkolonym wolontariuszom ofert pracy wolontariackiej. Studenci natomiast zobowiązali się do rzetelnego udziału w szkoleniu, dobrowolnie i bezpłatnie, w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych wolontariuszowi oraz do wykonywania świadczeń o charakterze wolontariackim w ramach Programu Wolontariatu. W przypadku rezygnacji studenta z uczestnictwa w szkoleniu już po jego rozpoczęciu, frekwencji poniżej 90% lub nieprzyjęcia żadnej z otrzymanych od Stowarzyszenia ofert wykonywania świadczeń w charakterze wolontariusza, student obowiązany jest zapłacić Stowarzyszeniu 50 zł tytułem zwrotu części kosztów realizacji umowy. Opiekę nad wolontariuszami w roku akademickim 2015/2016 sprawował Zespół ds. wolontariatu w składzie: p. Józefa Szczepankowska – przewodnicząca, p. Małgorzata Buchla – członek, p. Tomasz Kwoka – członek, p. Jacek Dąbrowski – członek. Ww. zespół uczestniczył również czynnie w przeprowadzeniu szkoleń z poszczególnych zagadnień.

Szkolenia trwały 8 godzin od 22 do 29 października, a ich zakres był następujący:

 • Podstawy pomocy psychologicznej. Pomoc osobom niepełnosprawnym. (prowadząca: p. Józefa Szczepankowska),
 • Praca z osobami starszymi (prowadząca: p. Małgorzata Buchla),
 • Idea wolontariatu. Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania (prowadzący: p. Jacek Dąbrowski),
 • Pierwsza pomoc przedlekarska (prowadząca: p. Joanna Żółtańska),
 • Podstawy asertywności (prowadzący: p. Tomasz Kwoka),
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: p. Zbigniew Muzyka).

Po ukończonych szkoleniach studenci otrzymali informację z ofertami pracy w charakterze wolontariuszy u osób prywatnych oraz w instytucjach potrzebujących pomocy.

W 2015 r. pracę podjęło 11 wolontariuszy, świadcząc pomoc w:

- Ośrodku Edukacyjno-Opiekuńczym „Samarytanin” Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy przy ul. Poselskiej 14-16 – pomoc w opiece nad podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;

- Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy – Rynek 39 – pomoc podczas zajęć dla dzieci w Szkole Czarodziejów Wyobraźni.

Ponadto uczniowie ALO byli aktywnymi uczestnikami akcji pomocy dla schroniska dla zwierząt w Legnicy a osoby z klasy III były aktywnymi Honorowymi Dawcami Krwi

 

Ad. 3. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 2015 wydało następujące publikacje w serii wydawniczej PWSZ w Legnicy:

1.       Człowiek - Zdrowie - Jakość życia, red. Joanna Żółtańska,

2.       Diagnoza zachowań osobowościowych, Tatiana Senko,

3.       Elementy matematyki wyższej, Karol Selwat, Janina Płaskonka-Fietkowska,

4.       Podstawy metod probabilistycznych i statystki matematycznej, Ryszard Rębowski,

5.       Nauczyciel: zawód – powołanie – uwikłanie, red. Barbara Jędrychowska,

6.       Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego t. I. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, red. B. Kaczmarczyk, P. Kobes,

7.       Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, red. Jan Wojtaś, Jarosław Goldman,

8.       Poznawcze i utylitarne aspekty systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, B. Kaczmarczyk,

9.       Wspieranie dziecka i rodziny w systemie lokalnym, red. Beata Skwarek, Agnieszka Gałowska, Edward Biegun,

10.   Zarządzanie nowoczesną organizacją. Wybrane zagadnienia, red. Magdalena Dąbrowska i Renata Gnitecka,

11.    Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia, red. Danuta Wałęga-Szych,

oraz Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 14, 15, 16, 17.

Poza serią wydawniczą PWSZ został wydany album absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy 2015, publikacja „Muzyczne spotkania. Koncerty w PWSZ im. Witelona w Legnicy” z płytą „Jazz w PWSZ”. Ponadto Stowarzyszenie wydało książkę „10 lat Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Historia warta opowiedzenia ...” oraz 12 numerów periodyku „Kwadrans Akademicki. Biuletyn Informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy”.

 

Ad. 4. Działalność edukacyjna

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało powołane uchwałą nr 11/V/2004 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” z dnia 17.06.2004 r. Działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Wg stanu na 1 czerwca 2015 r. w ALO uczyło się 47 osób (w tym 12 maturzystów), natomiast we wrześniu 2015 r. naukę rozpoczęło 44 osoby (w tym 17 osób w klasie maturalnej).

Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku PWSZ przy ul. Sejmowej 5 C.

W ramach funkcjonowania Liceum uczniowie i nauczyciele podjęli wiele działań ponadstandadardowych, rozbudzających aktywność społeczną i obywatelską młodzieży. Nauczyciele ALO prowadzili bezpłatnie warsztaty dla gimnazjalistów, przygotowujące ich do egzaminów gimnazjalnych. Zorganizowano warsztaty z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz matematyki i nauk przyrodniczych. Było to działanie zarówno prośrodowiskowe, jak i marketingowe. W czerwcu 2015 r. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zostało Partnerem Programu „Legnica Przyjazna Rodzinie” – osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny mogą korzystać ze zniżek w czesnym. W roku 2015 ALO zorganizowało szereg uroczystości i zajęć ponadprogramowych, m. in.:

- w dniach 8-9 października uczniowie ALO z klas I, II i III byli uczestnikami edukacyjnej wyprawy i jednocześnie wycieczki integracyjnej w Góry Sowie,

- 17 września odbyła się edukacyjna wycieczka Krzeszów – Jawor  na temat: „Oblicza śląskiego baroku – formy sztuki barokowej determinowane czynnikami społeczno-politycznymi”,

 -10 września odbyła się wycieczka integracyjna dla klasy I do Ziemnic,

- 27 maja odbyła się edukacyjna wyprawa uczniów klasy I i II ALO – „Poznanie piękna Karkonoskiego Parku Narodowego”,

- 21 maja odbyły się zajęcia terenowe Wilcza Góra – Ostrzyca Proboszczowicka z geografii dla uczniów realizujących rozszerzony program z tego przedmiotu,

- 9 maja odbyły się zajęcia terenowe we Wrocławiu – Muzeum przyrodniczym i Ogrodzie Botanicznym dla uczniów realizujących rozszerzony program z biologii,

- 25 lutego roku odbyły się zajęcia terenowe we Wrocławiu (Muzeum Narodowe, Ostrów Tumski) dla uczniów klasy I – „Sztuka i kultura średniowiecza”,

- 10 grudnia odbyło się spotkanie z Panem Witoldem Łakomskim – radcą prawnym – w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika,

- 10 grudnia w ALO odbyło się spotkanie z radcą prawnym w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika,

- 19 października w ALOodbył się finał ogólnopolskiego programu Młodzi głosują czyli wybory parlamentarne w szkołach w całej Polsce. Do programu zgłosiło się 1614 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

- 15 kwietnia zorganizowany został w ALO Dzień Języków Obcych. W trakcie całodniowej imprezy odbyły się: quizy wiedzy o krajach anglo-, franko- i niemieckojęzycznych, konkurs na plakat promujący naukę języka obcego, warsztaty z języka angielskiego z trenerami Fischer’a,

- 20 listopada Akademickie Liceum Ogólnokształcące świętowało Jubileusz 10-lecia Szkoły.

Ponadto w roku 2015 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej zorganizowało szkolenie pt. „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni” dla 32 osób oraz we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy  prowadziło dla studentów PWSZ im. Witelona oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 w zajęciach uczestniczyło 34 studentów PWSZ i 4 uczniów ALO. Natomiast od października 2015 r. języka japońskiego uczyły się 26 studentów i 5 uczniów ALO. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez nauczyciela z Japonii, w grupach 1-7 osobowych, od poniedziałku do piątku.

Kadra dydaktyczna ośrodka kursów w Stowarzyszeniu „Wspólnota Akademicka” to pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

 

Ad. 5. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadzi Księgarnię Akademicką. Uruchomiona w maju 2004 r. ukierunkowana jest głównie na zaspokojenie potrzeb dydaktyków i studentów w zakresie skryptów, podręczników i innych publikacji wykorzystywanych w działalności dydaktycznej i naukowej PWSZ. W stałej ofercie księgarnia dysponuje kilkuset tytułami, w szczególności wydawnictw takich jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wolters Kluwer, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Impuls,  Oficyna Wydawnicza ATUT, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza GiS, wydawnictwa polsko- i obcojęzyczne, wydawnictwa akademickie i uniwersyteckie. Księgarnia prowadzi własną stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl z ofertą ponad 60 000 tytułów.

Specjalizacja Księgarni to książki akademickie i prawnicze, realizowane są także zamówienia indywidualne na każdą książkę. Księgarnia jest jedynym kolpolterem książek serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy. Ponadto Księgarnia jest jedynym w regionie sprzedawcą gier niekomputerowych Games Workshop i Magic: the Gathering. Klientami Księgarni są zarówno osoby fizyczne jak i instytucje.

Ad. 6. Działalność usługowa

W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich, Stowarzyszenie było administratorem sieci LASK – Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej – przyłączonej do sieci WASK, a obejmującej PWSZ im. Witelona w Legnicy i oddział Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Stowarzyszenie prowadzi w budynku A PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy usługi ksero oraz w budynku C PWSZ punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2015 obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany parking.

Ogółem wynik finansowy za rok 2015:

- przychód                                                                                         1 776 133,90. zł         

- koszty                                                                                              1 768 808,29 zł

- zysk                                                                                                          7 325,61 zł         

Zarząd proponuje przeznaczenie zysku na pokrycie strat w przyszłych okresach.

Legnica, 21.04.2016 r.                                                             Zarząd Stowarzyszenia

1.    Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak

2.    Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka

3.    Sekretarz Zarządu Krzysztof Safin

4.    Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko

5.    Członek Zarządu Jan Wojtaś

6.    Członek Zarządu Piotr Zanto

 
© 2017 Wspólnota Akademicka