Sprawozdanie Stowarzyszenia 2017 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

za rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 marca 2001 r.

Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021) w roku 2017 pracował w następującym składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działała w składzie:

1.       Józef Wąsik (od 20.06.2017),

2.       Andrzej Pielich,

3.       Janusz Prus.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie liczy 21 Członków Zwyczajnych oraz 3 Członków Wspierających.

W strukturze Stowarzyszenia w 2017 r. funkcjonowały następujące komórki wewnętrzne:

1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

2. Wydawnictwo Akademickie.

3. Biuro Zarządu.

W roku 2017 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było w Stowarzyszeniu 21 osób, 31 osób na dłuższe umowy zlecenia (w tym 25 nauczycieli w ALO), ponadto zostało zawartych kilkadziesiąt umów zleceń lub o dzieło z wykładowcami i autorami publikacji.

W roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło kilka rodzajów działalności:

 1. Działalność statutową, w tym polegającą na prowadzeniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 4. Działalność edukacyjną.
 5. Działalność handlową.
 6. Działalność usługową.

Ad. 1. Działalność statutowa – realizacja celów statutowych.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

1. Wspieranie finansowe i materialne działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w realizacji celów  statutowych określonych w  ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Szkoły.

W roku 2017 z tytułów umów najmu, dzierżawy lub współpracy Uczelnia obciążyła nas  kwotą brutto 68 571,21 zł. 

2. Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o Legnicy i Dolnym Śląsku.

Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało w 2017 r. 12 numerów biuletynu PWSZ im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki” i album „PWSZ im. Witelona w Legnicy 1998 – 2018”. Ponadto Stowarzyszenie wydało publikację „Srebrny jubileusz Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Ilustrowane kalendarium wydarzeń”.

3.    Kształtowanie postaw nacechowanych szacunkiem dla odmienności, poczuciem wolności  współodpowiedzialnością za wspólnoty, do których się przynależy.

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w 2017 r. przystąpiło do akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” organizowanej przez  Fundację Studio Wschód z siedzibą we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem tej inicjatywy było włączenie społeczności akademickiej w akcję humanitarną poprzez kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych, przybliżenie młodemu pokoleniu historii i dziejów naszych Rodaków, rozbudzenie zainteresowań Kresami, ukazanie pożytecznego sposobu spędzania wakacji. Zorganizowano zbiórkę darów dla Polaków zamieszkujących na Kresach oraz dwa wyjazdy wolontariuszy do Snitkowa na Ukrainie (województwo chmielnickie). Pierwszy z nich miał miejsce w dniach 8-18.07.2017 r.  i obejmował głównie wykonanie prac związanych z remontem ważnych dla polskiej kultury obiektów – zdewastowanych i zapomnianych mogił dziadów i pradziadów. Nawiązano przy tej okazji znajomość z Domem Polskim w Barze reprezentowanym przez dyrektor Małgorzatę Miedwiediewę. Ponadto wolontariusze zorganizowali festyn dla dzieci polskiego i ukraińskiego pochodzenia, podczas którego dzieci obdarowane zostały podarunkami ze zbiórki w Polsce. Kolejny wyjazd poprzedzony został organizacją 11.10. 2017 r. w PWSZ im. Witelona w Legnicy konferencji nt.: „Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw”. Podczas drugiego wyjazdu do Snitkowa w dniach 23-31.10.2017 r. wolontariusze kontynuowali prace na cmentarzu. Ponadto w wyniku ich inicjatywy, która pojawiła się podczas pierwszej wizyty w Snitkowie, na cmentarzu postawiono Krzyż Milenijny nawiązujący do polskiej historii, z figurą Pana Jezusa oraz tablicą pamiątkową, zakupionymi w Polsce. Wolontariusze uczestniczyli też w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar reżimu stalinowskiego na cmentarzu katolickim w mieście Bar oraz w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Historycznej „Zbrodnia winnicka w 80-tą rocznicę tragicznych wydarzeń”. Ponadto przekazano dla dzieci z Domu Polskiego w Barze zakupione w Polsce artykuły szkolne, gry i książki do nauki języka polskiego.

4. Edukację i poradnictwo z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia, prawa konsumenckiego, pomocy społecznej, dobroczynności, kultury, nauki, kultury fizycznej, sportu i turystki; w tym także organizację imprez  o takim charakterze i przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia.

Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji naukowej na temat „Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw ”. Konferencję, która odbyła się 11 października 2017 r. w PWSZ im. Witelona w Legnicy, honorowym patronatem objęli Rektor PWSZ i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Celem konferencji była promocja i organizacja wolontariatu na rzecz Kresowiaków szczególnie wśród studentów – wolontariuszy, ale też osób prywatnych, społeczników, instytucji administracji publicznej, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz uczelni. Poprzez ukazanie podjętych dotychczas i planowanych działań na Ukrainie, przybliżenie historii i dziejów naszych rodaków, chciano rozbudzić wśród słuchaczy zainteresowanie Kresami oraz zachęcić do kolejnych wyjazdów na Ukrainę, aby w ramach właściwie prezentowanych postaw obywatelskich i patriotycznych podejmowane były prace na rzecz ratowania polskich cmentarzy i zabytków, niesiona była pomoc Kresowiakom oraz podtrzymywana pamięć o Kresach. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat roli wolontariatu, który w dzisiejszych czasach przybiera różne formy i organizowany jest przez wiele sektorów – organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, świat biznesu oraz osoby prywatne. Prelegentami byli m.in.: Prezes Fundacji Studio Wschód redaktor Grażyna Orłowska-Sondej, prof. Stanisław Dąbrowski, Anna Ickiewicz (studentka PWSZ, która uczestniczyła w obu wyjazdach do Snitkowa na Ukrainie) i Tomasz Kwoka, Członek Zespołu ds. Wolontariatu powołanego przez Stowarzyszenie. W konferencji uczestniczyło 205 osób.

5. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych lub osób w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród oraz organizowanie innych form pomocy materialnej dla studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i twórców z regionu legnickiego.

Zarząd Stowarzyszenia w 2017 r. przyznał nagrodę dla absolwenta PWSZ im. Witelona w wysokości 1 000 zł za najlepszy  dyplom roku w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Ponadto w roku 2017, w oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ALO, od stycznia do czerwca 2017 stypendium otrzymywało 5 uczniów, natomiast od września do grudnia  6 uczniów (stypendia w wysokości od 50  do 100 zł miesięcznie). 

6. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucję książek, wydawnictw i czasopism, w szczególności związanych z procesem dydaktycznym na Uczelni.

Stowarzyszenie w 2017 r. realizowało umowę z PWSZ im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. W ramach serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy ukazało się 7 publikacji, poza serią wydawniczą ukazało się 5 publikacji dziełowych. Sprzedaż książek własnych i serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy odbywa się w punkcie ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

7. Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami.

Stowarzyszenie w roku 2017 przygotowało kilka wniosków o dofinansowanie działalności:

Lp.

Tytuł projektu

Instytucja, do której złożono wniosek

data złożenia wniosku

wnioskowana kwota

dofinansowania

ocena

umowa o dofinansowanie

termin realizacji projektu

1.

"MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA"

Fundacja KGHM Polska Miedź SA

19.06.2017 r.

2 846 zł

pozytywna

nr 229/F/2017 z 27.06.2017 r.

8-18.07.2017 r.

2.

"POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II - Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH"

Fundacja KGHM Polska Miedź SA

30.08.2017 r.

18 960 zł

pozytywna

nr 295/F/2017

11.10. i 23-31.10.2017 r.

3.

"POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II - Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH"

Fundacja PZU

27.09.2017 r.

5 000 zł

pozytywna

nr 739/PZ/2017 z 11.10.2017 r.

11.10.-18.11.2017 r.

4.

dofinansowanie wyjazdu do Drohobycza - konsultacja wniosku projektowego i wzmocnienie współpracy PWSZ im. Witelona w Legnicy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Drohobyczu

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Program RITA - grant wyjazdowy

10.07.2017 r.

2 830 zł

pozytywna

nr RITA-GW-2017-06

2-6.09.2017 r.

5.

"KURS SZKOLENIOWY Z ARTETERAPII"

Fundacja Edukacja dla Demokracji
Program RITA - Przemiany w regionie

12.11.2017 r.

36 334 zł

negatywna - wniosek odrzucony

08.01.2018 r. – 30.05.2018 r.

6.

"WOLONTARIUSZE DZIECIOM - POBYT INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY W LEGNICY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY"

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

27.11.2017 r.

67 540 zł

negatywna - wniosek odrzucony

15.05.2018 r. – 15.06.2018 r.

7.

"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, UCHRONIĆ OD ZNISZCZENIA - PORZĄDKOWANIE I POPRAWA STANU ZACHOWANIA CMENTARZA W SNITKOWIE - NEKROPOLII BĘDĄCEJ WAŻNYM ŹRÓDŁEM WIEDZY O PRZESZŁOŚCI NASZYCH RODAKÓW"

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

30.11.2017 r.

48 540 zł

wniosek przeszedł przez pierwszą weryfikację

19.07.2018 r. – 1.08.2018 r.

8.

"WSPIERANIE ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI I STUDENTÓW Z OKRĘGU LWOWSKIEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

22.12.2017 r.

222 734,63 zł

negatywna - wniosek odrzucony

3.04.2018 r. – 30.12.2018 r.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące na mocy podpisanego w roku 2008 porozumienia współpracuje z Markgrafen Gymnasium w Karlsruhe. Niestety w roku 2017 – w związku z rozmaitymi okolicznościami zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, współpraca ograniczała się jedynie do deklaratywności podejmowania wspólnych działań.

8. Prowadzenie własnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w zakresie:

 • działalności poligraficznej i działalności związanej z poligrafią – realizacja zadań dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb PWSZ w Legnicy w oparciu o umowę na usługi poligraficzno-wydawnicze.
 • działalności wydawniczej – realizacja w ramach umowy o współpracy z PWSZ oraz własna działalność wydawnicza dla podmiotów zewnętrznych.
 • prowadzenia usług w zakresie edukacji – realizacja poprzez prowadzenie ośrodka kursów i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 • działalności handlowej i usługowej w pozostałym zakresie – prowadzenie księgarni, szatni w budynkach PWSZ, oprawy prac dyplomowych, parkingu, konserwacji terenów zielonych, punktów ksero.

 

Ad.2. Działalność pożytku publicznego.

Wolontariat.

W 2017 r. pracę wolontariacką w ramach realizacji „Programu Wolontariatu” podjął jeden student, świadcząc pomoc w opiece nad pacjentami oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. Ponadto w dniach od 23 do 31 października 2018 r. Stowarzyszenie podjęło współpracę z 16 wolontariuszami, którzy wyjechali do Snitkowa na Ukrainie podejmując się prac remontowych na cmentarzu w Śnitkowie oraz innych działań wolontarystycznych wobec mieszkańców Śnitkowa i Baru.


Ad. 3. Działalność wydawnicza i poligraficzna

Stowarzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 2017 wydało 7 publikacji w serii wydawniczej PWSZ w Legnicy:

 1. Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie, Jerzy Buczko,
 2. Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym, Marek Syrycki,
 3. Podstawy prawa. Wybrane zagadnienia dla ratowników medycznych i pielęgniarek, Izabela Bernatek-Zaguła,
 4. Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków, Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska,
 5. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 22,
 6. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 23,
 7. Zeszyty naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 24.

Poza serią wydawniczą PWSZ został wydany album absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy 2017, album „PWSZ im. Witelona w Legnicy 1998 – 2018”, publikacje „Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka” i „Srebrny jubileusz Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Ilustrowane kalendarium wydarzeń” oraz dodrukowana została publikacja „Pamiętnik pokoleń”. Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy wydało 12 numerów periodyku „Kwadrans Akademicki. Biuletyn Informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy”.

Ad. 4. Działalność edukacyjna

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zostało powołane uchwałą nr 11/V/2004 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” z dnia 17.06.2004 r. Działalność rozpoczęło we wrześniu 2005 r. Wg stanu na 28 kwietnia 2017 r. w ALO uczyło się 48 osoby (w tym 15  maturzystów), natomiast we wrześniu 2017 r. naukę rozpoczęło 39 osób (w tym 16 osób w klasie maturalnej). Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program nauczania uwzględniający podstawy kształcenia ogólnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku PWSZ przy ul. Sejmowej 5 C.

W ramach funkcjonowania Liceum uczniowie i nauczyciele podjęli wiele działań ponadstandardowych, rozbudzających aktywność społeczną i obywatelską młodzieży:

 1.  W dniach 11 -12 stycznia 2017 uczniowie ALO rywalizowali w drugiej edycji konkursu gramatyki języka angielskiego ALO Grammar Master.

2.   W lutym 2017 ALO było organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego odbywającego się w związku ze światowym Dniem Kota. Celami konkursu były: promocja talentu dzieci i młodzieży, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno, edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą  i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie. Na konkurs nadesłano 335 prac z całej Polski. Do wystawy zakwalifikowano 243 prace w czterech kategoriach. Nagrodzono i wyróżniono 30 prac. Najmłodszy uczestnik konkursu miał 4,5 roku, najstarszy 19 lat

3.   W lutym uczeń klasy I ALO – Aron J. Call reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady języka angielskiego oraz  w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej W tej samej olimpiadzie ALO reprezentowali uczennica klasy III  Agnieszka Bebel oraz uczeń klasy II Alex Lefevr

4.   W dniach 23 – 27 stycznia b.r. w ALO przebywała grupa wolontariuszy z organizacji AIESEC – największej na świecie, niezależnej organizacji prowadzonej przez młodych ludzi, działającej w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, która od 45 lat rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. W ramach pobytu studentów z Brazylii, Malezji i Chin zorganizowane zostały dla uczniów ALO  warsztaty edukacyjno-kulturowe w ramach projektu Discover Lower Silesia prowadzonego przez organizację AIESEC działającej przy Politechnice Wrocławskiej, kształcące praktycznego wykorzystania języka angielskiego (to był język warsztatów) ale też umożliwiające poznanie podstaw języków: chińskiego, malezyjskiego i portugalskiego. Wolontariusze zaś poznali zawiłości języka polskiego, nasze tradycje i zwyczaje, kuchnię polską historię i sztukę Legnicy i Dolnego Śląska. Pobyt Wolontariuszy to wspaniała lekcja tolerancji i szacunku dla różnych kultur.

5.   W dniu 8 lutego 2017 roku uczniowie ALO mogli po raz kolejny zaprezentować swoją wyjątkową, adresowana do gimnazjalistów  ofertę edukacyjną w trakcie Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

6.   Także w lutym 2017 r. ALO  - w ramach współpracy ze środowiskiem – zaproponowało gimnazjalistom z Legnicy i Regionu kolejną już edycję bezpłatnych kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych W sumie odbyło się 8 spotkań z matematyki, języka polskiego, chemii, języka angielskiego i języka niemieckiego.

7.   29 marca 2017 r. w ALO odbył się I Legnicki Gimnazjalny Konkurs Znajomości Gramatyki Języka Angielskiego. Konkurs obejmował pisemny test gramatyczny oraz  transformacje zdań na poziomie od A1 do B2. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 szkół gimnazjalnych z Legnicy i okolic.

8.   W kwietniu uczniowie klasy drugiej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy uczestniczyli w trzydniowym obozie naukowym w pałacu w  Muchowie w ramach zajęć z przedmiotu "Efektywna nauka".

9.   Także w kwietniu uczniowie klasy pierwszej  uczestniczyli w zajęciach przeprowadzanych w ramach poradnictwa zawodowego  przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum  Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy w Legnicy na temat „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”.

10. Od sierpnia 2017 r. ( do 31 lipca 2019 r.) realizowany jest w ALO  program filozofowania dla młodzieży – „Myślę, więc jestem” – projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

11. 24 października  2017 r. odbyło się spotkanie uczniów ALO z  Panem Witoldem Łakomskim – radcą prawnym – w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. Celem spotkania było  pokazanie im, że prawo odnosi się do wszystkich dziedzin życia, w tym sytuacji, z którymi stykają się na co dzień. Ponadto dyskutowano o prawie do wolności wypowiedzi, jego znaczenia w demokratycznym państwie prawa oraz ograniczenia jakim prawo to podlega ze względu na ochronę dóbr osobistych, funkcję w społeczeństwie osób z prawa tego korzystających, konsekwencji bezprawnego ograniczania  wolności wypowiedzi lub naruszania granic wolności wypowiedzi. W trakcie spotkania  przybliżona została  uczniom rola prawników jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w rozstrzyganiu sporów w postępowaniach sadowych oraz  pozasądowych.

12. W listopadzie, z okazji Święta Narodowego 11 listopada,  tradycyjnie już, w ALO, odbyła się uroczysta wieczernica poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości.

13. W grudniu uczeń klasy II ALO – Aaron Call – zakwalifikował się do etapu okręgowego 42. OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO  z największą ilością punktów, uzyskanych w eliminacjach szkolnych, przeprowadzonych na terenie Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego.

Ponadto w roku 2017 Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy  prowadziło dla studentów PWSZ im. Witelona oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w zajęciach uczestniczyło 6 studentów PWSZ i 3 uczniów ALO. Natomiast od października 2017 r. języka japońskiego uczyło się 20 studentów i 3 uczniów ALO. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez nauczyciela z Japonii, w grupach 1 - 6 osobowych, od poniedziałku do piątku.


Ad. 5. Działalność handlowa

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w ramach działalności handlowej prowadzi sprzedaż artykułów biurowych w punkcie ksero w bud. C  oraz zajmuje się dystrybucją publikacji własnych i wydawanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez sprzedaż książek w punkcie ksero w bud. C oraz stronę internetową ksiegarniaakademicka.legnica.edu.pl.

 Ad. 6. Działalność usługowa

W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, Stowarzyszenie było administratorem sieci LASK – Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej – przyłączonej do sieci WASK, a obejmującej PWSZ im. Witelona w Legnicy i oddział Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Stowarzyszenie w budynku C PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5 w Legnicy prowadzi punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych, oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie w roku 2017 obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ, zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany parking.

Ogółem wynik finansowy za rok 2017:

- przychód      1 906 925,13 zł

- koszty           1 956  294,05 zł

- strata                 49 587,92 zł

                                                                                         

Strata  powstała głównie na skutek straty w działalności punktu usług kserograficznych oraz wyższych niż zakładano kosztów działalności parkingu i szatni. Zarząd proponuje pokryć stratę zyskiem z lat poprzednich w wysokości 9 563,56 zł oraz z zysków przyszłych lat w wysokości 40 024,36 zł.

Legnica, 17.05.2018 r.                                                           Zarząd Stowarzyszenia

1.           Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak – …………………………………………

2.           Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka – ………………………………...

3.           Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko – ………..………………

4.           Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko – ……………….………………

5.           Członek Zarządu Jan Wojtaś – ……….…...………………………………

6.           Członek Zarządu Piotr Zanto –……………….……………………………

 
© 2020 Wspólnota Akademicka