Sprawozdanie Zarządu 2017 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

z działalności za rok 2017

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia 14.06.2016 r. wybrało Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021) w składzie:

 1. Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

 2. Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

 3. Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

 4. Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,

 5. Piotr Zanto – Członek Zarządu,

 6. Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

  Zarząd Stowarzyszenia za najważniejsze w działalności Stowarzyszenia, zgodnie z głównym celem statutowym Stowarzyszenia, uznał wspieranie idei rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W bieżącej działalności Stowarzyszenia Zarząd przyjął kilka zasad:

 1. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – Stowarzyszenie realizuje w działalności statutowej cele niezarobkowe, a dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych.

 2. Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą dzięki ludziom, którzy chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, nie związaną z żadną partią czy organizacją polityczną i jest organizacją neutralną światopoglądowo.

  Zarząd Stowarzyszenia w roku 2017 odbył 4 posiedzenia oraz podejmował decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

  Na poszczególnych posiedzeniach Zarząd podejmował decyzje dotyczące następujących spraw:

 1. Kontroli wpłat składek członkowskich.
 2. Sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za rok 2016.
 3. Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 4. Sprawozdań z działalności Zarządu za rok 2016.
 1. Stwierdzenia ustania członkostwa p. Danuty Bombik i przyjęcie nowego członka do Stowarzyszenia – p. Beaty Małgorzaty Skwarek.

 2. Złożenia oferty w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017.

 3. Porozumienia ze Stowarzyszeniem Arteterapeutów Polskich „Kajros” dotyczącego współpracy w realizacji projektu pn. „Aktywny Senior to szczęśliwy Senior”.

 1. Planów działania i planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia na rok 2017, w tym rozszerzenia działalności Stowarzyszenia.
 2. W sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 3. Przygotowań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Planu finansowo-rzeczowego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018 oraz informacji na temat funkcjonowania ALO.
 5. Przyjęcia Regulaminu korzystania z podręczników szkolnych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy
 6. Ogólnopolskiego konkursu „KOTY” zorganizowanego przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 7. Funkcjonowania Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej – zakończenia działalności Stowarzyszenia jako operatora telekomunikacyjnego.
 8. Pozwu pracownicy Księgarni Akademickiej, zwolnionej z końcem lipca 2016 r. z powodu likwidacji działalności księgarskiej Stowarzyszenia
 9. Wniosku do Fundacji KGHM Polska Miedź o dofinansowanie udziału Stowarzyszenia w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” zorganizowanej przez Fundację Studio Wschód z siedzibą we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 10. Organizacji spotkania świątecznego pracowników i współpracowników Stowarzyszenia.
 11. Nadzoru i kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, szczególnie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Legnica, 17.05.2018 r.                                     Zarząd Stowarzyszenia

 1. Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak – …………………………………………

 2. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka – ………………………………...

 3. Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko – ………..………………

 4. Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko – ……………….………………

 5. Członek Zarządu Jan Wojtaś – ……….…...………………………………

 6. Członek Zarządu Piotr Zanto –……………….……………………………

 
© 2020 Wspólnota Akademicka