Sprawozdanie Zarządu 2016 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

z działalności za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia trzeciej  kadencji (2011-2016) działał do czerwca 2016 w następującym składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Krzysztof Safin – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia 14.06.2016 r. wybrało Zarząd Stowarzyszenia czwartej kadencji (2016 – 2021)

w składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Katarzyna Sępowicz-Buczko – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia za najważniejsze w działalności Stowarzyszenia, zgodnie z głównym celem statutowym Stowarzyszenia, uznał wspieranie idei rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W bieżącej działalności Stowarzyszenia Zarząd przyjął kilka zasad:

1.       Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – Stowarzyszenie realizuje w działalności statutowej cele niezarobkowe, a dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych.

2.       Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą dzięki ludziom, którzy chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3.       Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, nie związaną z żadną partią czy organizacją polityczną i jest organizacją neutralną światopoglądowo.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2016 odbył 3 posiedzenia oraz podejmował decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Na poszczególnych posiedzeniach Zarząd podejmował decyzje dotyczące następujących spraw:

1.       Kontroli wpłat składek członkowskich.

2.       Sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za rok 2015.

3.       Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

4.       Sprawozdań z działalności Zarządu za rok 2015.

5.       Planów działania i planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia na rok 2016, w tym rozszerzenia działalności Stowarzyszenia.

6.       Przygotowań Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7.       Planu finansowo-rzeczowego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 oraz informacji na temat funkcjonowania ALO.

8.       Programu wolontariatu i szkoleń dla wolontariuszy.

9.       Funkcjonowania Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

10.   Wydawnictw własnych Stowarzyszenia – m. in. II wydania publikacji „Zamki, dwory i pałace w Sudetach”.

11.   Organizacji spotkania świątecznego pracowników i współpracowników Stowarzyszenia.

12.   Nadzoru i kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, szczególnie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Legnica, 16.05.2017 r.                                     Zarząd Stowarzyszenia

1.           Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak – …………………………………………

2.           Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka – ………………………………...

3.           Sekretarz Zarządu Katarzyna Sępowicz-Buczko – ………..………………

4.           Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko – ……………….………………

5.           Członek Zarządu Jan Wojtaś – ……….…...………………………………

6.          Członek Zarządu Piotr Zanto –……………….……………………………

 

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

z działalności za rok 2016

  
© 2019 Wspólnota Akademicka