Sprawozdanie Zarządu 2015 PDF  | Drukuj |

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

z działalności za rok 2015 i okres kadencji

Zarząd Stowarzyszenia trzeciej kadencji 2011 – 2016 działał w następującym składzie:

1.       Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu,

2.       Zbigniew Muzyka – Wiceprezes Zarządu,

3.       Andrzej Senko – Skarbnik Stowarzyszenia,

4.       Krzysztof Safin – Sekretarz Zarządu,

5.       Piotr Zanto – Członek Zarządu,

6.       Jan Wojtaś – Członek Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia za najważniejsze w działalności Stowarzyszenia, zgodnie z głównym celem statutowym Stowarzyszenia, uznał wspieranie idei rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W bieżącej działalności Stowarzyszenia Zarząd przyjął kilka zasad:

1.       Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – Stowarzyszenie realizuje w działalności statutowej cele niezarobkowe, a dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych.

2.       Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą dzięki ludziom, którzy chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3.       Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, nie związaną z żadną partią czy organizacją polityczną i jest organizacją neutralną światopoglądowo.

Zarząd Stowarzyszenia w okresie kadencji odbył 17 posiedzeń, w tym 4 w roku 2015 oraz podejmował decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie, nie pobierając ze Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” żadnego wynagrodzenia.

Na poszczególnych posiedzeniach Zarząd podejmował decyzje dotyczące następujących spraw:

1.       Kontroli wpłat składek członkowskich.

2.       Sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za poszczególne lata.

3.       Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za poszczególne lata.

4.       Sprawozdań z działalności Zarządu za poszczególne lata.

5.       Planów działania i planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia na lata 2011 - 2016.

6.       Przygotowań Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

7.       Planów finansowo-rzeczowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz informacji na temat funkcjonowania ALO.

8.       Programu wolontariatu i szkoleń dla wolontariuszy.

9.       Funkcjonowania Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

10.   Wydawnictw własnych Stowarzyszenia – II wydania publikacji „Zamki, dwory i pałace w Sudetach”, „10 lat ALO. Historia warta opowiedzenia”, pierwszej studenckiej książki PWSZ im. Witelona – „Anonimowe anioły”, „Ergonomia i fizjologia pracy” „Dotknięci skrzydłem Anioła. Poezja, fotografia i grafika młodych twórców” oraz publikacji „Nie bój się pomagać”.

11.   Organizacji spotkań świątecznych pracowników i współpracowników Stowarzyszenia.

12.   Nadzoru i kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, szczególnie w odniesieniu do działalności gospodarczej, w tym podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko właścicielowi punktu ksero Inet System na ul. Sejmowej w Legnicy, w sprawie o popełnienie na szkodę Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” przestępstwa z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13.   Udziału Stowarzyszenia w projektach:

- „Organizacja i zarządzanie dużą imprezą sportową” poprzez realizację projektu „Wyścig po wiedzę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

- „Analiza preferencji edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego”,

- „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

14.   Współpracy z organizacjami zewnętrznymi: Fundacją „Sztuka dla ludzi”, z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w zakresie pozyskiwania przez Stowarzyszenie klientów dla banku.

15.   Zmian w regulaminach i dokumentach wewnętrznych Stowarzyszenia:

-w Statucie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego,

- przyjęcia Regulaminu rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy,

- przyjęcia Regulaminu dot. realizacji zajęć edukacyjnych przewyższających obowiązkowy wymiar zajęć w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy,

- określenia wysokości wpisowego i czesnego za naukę w Liceum oraz opłat za godziny zajęć ponad obowiązkowy wymiar,

- przyjęcia instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w Stowarzyszeniu „Wspólnota Akademicka”,

- przyjęcia regulaminu stosowania telepracy w Stowarzyszeniu „Wspólnota Akademicka”,

- przyjęcia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Stowarzyszeniu „Wspólnota Akademicka”.

16.   Wniosków Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy o przyznanie nagród dla wyróżniających się nauczycieli i uczniów Liceum.

17.   Zaproszeń wolontariuszy z Japonii i organizacji kursów języka japońskiego w poszczególnych latach.

18.   . Organizacji kursów z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i dziećmi do lat 6.

19.   Udziału Stowarzyszenia w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Łucznictwie w Legnicy.

20.   Realizacji umowy na opracowanie przez Stowarzyszenie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój.

21.   Przyjęcia nowych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

Legnica, 19.04.2016 r.                                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia

1.    Prezes Zarządu Jerzy Stefaniak

2.    Wiceprezes Zarządu Zbigniew Muzyka

3.    Sekretarz Zarządu Krzysztof Safin

4.    Skarbnik Stowarzyszenia Andrzej Senko

5.    Członek Zarządu Jan Wojtaś

6.    Członek Zarządu Piotr Zanto

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

„Wspólnota Akademicka”

z działalności za rok 2015

  
© 2017 Wspólnota Akademicka