Projekty i programy PDF  | Drukuj |

Wolontariat

Idea wolontariatu
Na początku 2004 roku wśród osób związanych ze  środowiskiem akademickim  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pojawiła się idea utworzenia wolontariatu przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Akademicka". Wstępne badania wykazały, iż jest wielu studentów PWSZ, w tym głównie studiujących zagadnienia z zakresu służb socjalnych, którzy wyrazili chęć zostania wolontariuszami i niesienia pomocy na rzecz społeczeństwa/osób potrzebujących.

 

 

 

 

 

Szkolenia

W związku z tym, grono osób zainteresowanych oraz specjalistów z różnych dziedzin podjęło działania zmierzające do zorganizowania wolontariatu, przede wszystkim opracowania programu szkoleń mających na celu przygotowanie wykwalifikowanych wolontariuszy. Efektem tej pracy była rekrutacja wolontariuszy, a następnie przeprowadzenie dwóch etapów szkoleń. 

 

 

Plakat ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Możesz być..." przygotowanej przez Agencję Reklamową Leo Burnett.
Plakat umieszczony na naszej stronie dzięki życzliwości Centrum Wolontariatu w Warszawie.


Pierwszy etap
trwał 40 godzin i obejmował szkolenia podstawowe z zakresu:
• organizacyjno - prawnych aspektów wolontariatu,
• pomocy psychologicznej,
• pierwszej pomocy przedmedycznej,
• współpracy z policją i zabezpieczania mienia,
• bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Drugi etap obejmował specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy chętnych do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi i starszymi. Celem tego etapu było przekazanie wolontariuszom szczegółowej wiedzy z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz problemów gerontologicznych.


Działania
wolontarystyczne

W 2004 r. szkolenia ukończyło 57 studentów PWSZ, w 2005 r. 50. Obecnie ciągle trwa nabór i zgłaszają się kolejne osoby chętne do wykonywania świadczeń o charakterze wolontarystycznym. Studenci, którzy ukończyli szkolenia są wykwalifikowanymi wolontariuszami, gotowymi do rozpoczęcia działań w licznych placówkach.  

Wolontariusze świadczą pomoc na oddziale opieki paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Szpitalu Psychiatrycznego, w świetlicy środowiskowej przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Legnicy, w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy parafii w Trzebnicy, w Szkole Podstawowej w Kunicach, organizując dzieciom czas pozalekcyjny i wypoczynek podczas ferii zimowych. Ponadto wolontariusze świadczą pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym lub niesprawnym ruchowo.

Plakat ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Możesz być..." przygotowanej przez Agencję Reklamową 
Leo Burnett. Plakat umieszczony na naszej stronie dzięki życzliwości Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Aspekty prawne

Wolontariusze działają na podstawie porozumień zawartych ze Stowarzyszeniem w zakresie wykonywania określonych prac o charakterze wolontarystycznym. Na podstawie porozumienia wolontariusze dobrowolnie i bezpłatnie deklarują świadczenie pomocy na rzecz osób i instytucji  w zakresie określonym porozumieniem. Pomoc świadczona jest w dwojaki sposób:

 • na rzecz instytucji takich jak świetlice środowiskowe i profilaktyczno-wychowawcze, szkoły, szpitale i inne, o ile potrzebują takiej pomocy,
 • na rzecz indywidualnych osób, którym pomoc wolontariuszy jest niezbędna.

W każdym przypadku Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” działa w porozumieniu z osobami i instytucjami, które korzystają ze świadczeń wolontarystycznych – na ich wniosek. Porozumienia sporządzane są na piśmie. Instytucje nie tylko korzystają z pomocy wolontariuszy, ale również przygotowują ich do pracy w swojej placówce, nadzorują.

W ramach korzystania ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy, Stowarzyszenie pokrywa im ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto, na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszom przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na zasadach określonych w ustawie z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Obecnie Stowarzyszenie pokrywa również koszty przejazdów wolontariuszy w zakresie komunikacji miejskiej.

Stowarzyszenie stara się nawiązać kontakt i współpracę w ramach wolontariatu z instytucjami pomocy społecznej, domami opieki nad osobami starszymi, dziećmi i młodzieżą po to, aby wychodzić naprzeciw potrzeb środowiska lokalnego.Stowarzyszenie zapewnia wolontariuszom nie tylko odpowiednie przygotowanie specjalistyczne w postaci szkoleń. W razie problemów i trudnych sytuacji w każdej chwili pomocą i fachową radą wolontariuszom służą wykwalifikowani opiekunowie wolontariatu – specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk prawnych.

 

 

 

Plakat ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Możesz być..." przygotowanej przez Agencję Reklamową Leo Burnett.
Plakat umieszczony na naszej stronie dzięki życzliwości Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zespół do spraw wolontariatu

Ze względu na duże zainteresowanie ideą wolontariatu oraz mając na uwadze chęć poszerzenia realizowanego Programu wolontariatu, na początku marca 2006 r. Zarząd Stowarzyszenia powołał Zespół ds. Wolontariatu w następującym składzie:

 

 1. p. Lilla Barbara Paszkiewicz – koordynator,
 2. p. Małgorzata Buchla – członek,
 3. p. Jacek Dąbrowski – członek,
 4. p. Tomasz Kwoka – członek,
 5. p. Józefa Szczepankowska – członek.

Zadaniem Zespołu jest realizacja Programu Wolontariatu w ramach działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, w tym w szczególności:

 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na wolontariuszy,
 • organizacja i nadzór merytoryczny nad szkoleniami,
 • organizacja i koordynacja prac wolontariuszy,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne pracy wolontariuszy,
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,
 • przedstawianie projektów planów finansowo-rzeczowych w roku budżetowym.

Kryteria udzielania pomocy

Zespół ds. wolontariatu opracował wstępne kryteria, przy zastosowaniu których przydzielana będzie pomoc osobom potrzebującym. Kryteria te są następujące:

 1. zaspokajanie potrzeb środowiska lokalnego,
 2. sytuacja bytowa potrzebującego,
 3. sytuacja zdrowotna – poziom aktywności fizycznej i psychicznej,
 4. poziom dysfunkcjonalności środowiska osoby potrzebującej,
 5. możliwości wsparcia przez środowisko lokalne,
 6. termin zgłoszenia potrzeby pomocy.
DO POBRANIA:

"Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem" (publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Klon/Jawor )

akty prawne:

 ustawa z 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- roz. MENiS z 11.12.2002 r.

- roz. MPS z 14.02.2005 r.

lista darczyńców  1% dla Stowarzyszenia "Wspólnota Akademicka"

sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2007 r. 

 ważne adresy:
www.wolontariat.org.pl
www.ngo.pl
www.pożytek.gov.pl

Projekty i programy
Specjalista ds. administracyjnych
Sylwia Świerczyńska
tel. 723 21 20
e-mail:
świerczyńskas@pwsz.legnica.edu.pl

 
© 2019 Wspólnota Akademicka