PDF  | Drukuj |

WolontariatIdea wolontariatu


Na początku 2004 roku wśród osób związanych ze  środowiskiem akademickim  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pojawiła się idea utworzenia wolontariatu przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Akademicka". 
Wstępne badania wykazały,  iż jest wielu studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, w tym głównie studiujących zagadnienia z zakresu służb socjalnych, którzy wyrazili chęć zostania wolontariuszami i niesienia pomocy na rzecz społeczeństwa, w tym osób potrzebujących.

 

Szkolenia

W związku z tym, grono osób zainteresowanych oraz specjalistów z różnych dziedzin podjęło działania zmierzające do zorganizowania wolontariatu, a przede wszystkim opracowania programu szkoleń mających na celu przygotowanie wykwalifikowanych wolontariuszy.

Efektem tej pracy była rekrutacja wolontariuszy, a następnie przeprowadzenie dwóch etapów szkoleń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Możesz być..." przygotowanej przez Agencję Reklamową Leo Burnett.
Plakat umieszczony na naszej stronie dzięki życzliwości
Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Pierwszy etap trwał 40 godzin i obejmował szkolenia podstawowe z zakresu:
• organizacyjno - prawnych aspektów wolontariatu,
• pomocy psychologicznej,
• pierwszej pomocy przedmedycznej,
• współpracy z policją i zabezpieczania mienia,
• bezpieczeństwa i higieny pracy.

Drugi etap obejmował specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy chętnych do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi i starszymi. Celem tego etapu było przekazanie wolontariuszom szczegółowej wiedzy z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz problemów gerontologicznych.

 

Działania wolontarystyczne

W 2004 r. szkolenia ukończyło 57 studentów PWSZ w Legnicy, w 2005 r. - 50. Na początku października każdego roku zgłaszają się kolejni studenci chętni do wykonywania świadczeń o charakterze wolontariackim, dla których Stowarzyszenie przeprowadza specjalistyczne szkolenia.  Studenci, którzy ukończą szkolenia są wykwalifikowanymi wolontariuszami, gotowymi do rozpoczęcia działań w licznych placówkach.  

Na przestrzeni lat wolontariusze świadczyli pomoc m.in. na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Legnicy, Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, w świetlicach środowiskowych w Legnicy przy parafiach p.w. Św. Jana Chrzciciela , Św. Jacka, Św. Józefa Opiekuna Zbawiciela, w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy parafii w Trzebnicy, w Szkole Podstawowej w Kunicach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Legnicy organizując   dzieciom czas pozalekcyjny i wypoczynek podczas ferii zimowych, w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy, w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy oraz w wielu innych instytucjach, w których ich pomoc była potrzebna. Ponadto wolontariusze świadczyli pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym lub niesprawnym ruchowo.

 

 Plakat ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Możesz być..." przygotowanej przez Agencję Reklamową 
Leo Burnett. Plakat umieszczony na naszej stronie dzięki życzliwości Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Aspekty prawne

Wolontariusze działają na podstawie porozumień zawartych ze Stowarzyszeniem w zakresie wykonywania określonych prac o charakterze wolontarystycznym. Na podstawie porozumienia wolontariusze dobrowolnie i bezpłatnie deklarują świadczenie pomocy na rzecz osób i instytucji  w zakresie określonym porozumieniem. Pomoc świadczona jest w dwojaki sposób:

 • na rzecz instytucji takich jak świetlice środowiskowe i profilaktyczno-wychowawcze, szkoły, szpitale i inne, o ile potrzebują takiej pomocy,
 • na rzecz indywidualnych osób, którym pomoc wolontariuszy jest niezbędna.

W każdym przypadku Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” działa w porozumieniu z osobami i instytucjami, które korzystają ze świadczeń wolontarystycznych – na ich wniosek. Porozumienia sporządzane są na piśmie. Instytucje nie tylko korzystają z pomocy wolontariuszy, ale również przygotowują ich do pracy w swojej placówce, nadzorują.

W ramach korzystania ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy, Stowarzyszenie pokrywa im ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto, na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszom przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na zasadach określonych w ustawie z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Stowarzyszenie pokrywa również koszty przejazdów wolontariuszy w zakresie komunikacji miejskiej.

Stowarzyszenie stara się nawiązać kontakt i współpracę w ramach wolontariatu z instytucjami pomocy społecznej, domami opieki nad osobami starszymi, dziećmi i młodzieżą po to, aby wychodzić naprzeciw potrzeb środowiska lokalnego.Stowarzyszenie zapewnia wolontariuszom nie tylko odpowiednie przygotowanie specjalistyczne w postaci szkoleń. W razie problemów i trudnych sytuacji w każdej chwili pomocą i fachową radą wolontariuszom służą wykwalifikowani opiekunowie wolontariatu – specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk prawnych.

Plakat ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Możesz być..." przygotowanej przez Agencję Reklamową Leo Burnett.
Plakat umieszczony na naszej stronie dzięki życzliwości Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zespół do spraw wolontariatu

Ze względu na duże zainteresowanie ideą wolontariatu oraz mając na uwadze chęć poszerzenia realizowanego Programu wolontariatu Zarząd Stowarzyszenia powołał Zespół ds. Wolontariatu w następującym składzie:

 1. p. Małgorzata Buchla,
 2. p. Józefa Szczepankowska,
 3. p. Jacek Dąbrowski,
 4. p. Tomasz Kwoka.
 5. Zadaniem Zespołu jest realizacja Programu Wolontariatu w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, w tym w szczególności:
 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na wolontariuszy,
 • organizacja i nadzór merytoryczny nad szkoleniami,
 • organizacja i koordynacja prac wolontariuszy,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne pracy wolontariuszy,
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,
 • przedstawianie projektów planów finansowo-rzeczowych w roku budżetowym.

Kryteria udzielania pomocy

Zespół ds. wolontariatu opracował wstępne kryteria, przy zastosowaniu których przydzielana będzie pomoc osobom potrzebującym. Kryteria te są następujące:

 1. zaspokajanie potrzeb środowiska lokalnego,
 2. sytuacja bytowa potrzebującego,
 3. sytuacja zdrowotna – poziom aktywności fizycznej i psychicznej,
 4. poziom dysfunkcjonalności środowiska osoby potrzebującej,
 5. możliwości wsparcia przez środowisko lokalne,
 6. termin zgłoszenia potrzeby pomocy.

Projekty i programy
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Sylwia Świerczyńska
tel. 76 723 21 23
e-mail:
swierczynskas@pwsz.legnica.edu.pl

 
© 2021 Wspólnota Akademicka